تبیین مفهوم هوش معنوی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

3 گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین مفهوم هوش معنوی و تاثیر آن بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعة آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان، به تعداد 550 نفر تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران، 225 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش 2 پرسش نامه هوش معنوی کینگ که شامل چهار مؤلفه بخشش، شکیبایی، تجربیات معنوی و خودآگاهی متعالی می باشد و پرسش نامه استاندارد اخلاق حرفه ای هیوود و همکاران، آرمیتو و همکاران و عباسی می باشد. جهت بررسی میزان تاثیر نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تأثیر شاخص‌های خودآگاهی متعالی، بخشش و شکیبایی بر اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد تایید است و تنها مؤلفه تجربیات معنوی بر اخلاق حرفه ای کارکنان تاثیر معناداری ندارد. لذا می توان ادعا کرد که سازمان ها از طریق اهمیت دادن به تقویت هوش معنوی کارکنان خود و ایجاد واحدهایی جهت تنظیم منشور اخلاق حرفه ای در سازمان و اجرای آن، می توانند شاهد موفقیت های روزافزونی برای سازمان خود باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Concept of Spiritual Intelligence and its Impact on the Professional Ethics of Sistan and Baluchestan University Staff

نویسندگان [English]

  • Noormohammad Yaghubi 1
  • Nafise Rastegar 2
  • Hamid Alizade 3
1 Management department, Sistan & Baluchestan University
2 Sistan & Baluchestan university
3 Managemant department, Sistan & Baluchestan University
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the concept of spiritual intelligence and its impact on professional ethics of Sistan and Baluchestan University staff. The method used in this study is descriptive-correlation. The statistical population of the study consisted of all 550 staff of Sistan and Baluchestan University. Using Cochran formula, 225 of them were selected by stratified random sampling. The measuring tool used in this study was King's Spiritual Intelligence Questionnaire consisting of four components of forgiveness, patience, spiritual experiences and transcendent self-knowledge and the standard questionnaire of professional ethics of Hoodood et al., Armito et al. And Abbasi. Structural equation modeling and SPSS software were used for data analysis. The findings of the present study show that the effect of transcendental self-awareness, forgiveness and patience on the professional ethics of Sistan and Baluchestan University staff is confirmed and only the component of spiritual experiences has no significant effect on the professional ethics of staff. Therefore, it can be argued that organizations can see increased success for their organization by emphasizing the spiritual intelligence of their employees and creating units to set up and implement a code of professional ethics within the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • professional ethics
  • Sistan and Baluchestan University staff
  • transcendent self-awareness