ارائه الگوی جذب اعضای هیئت‌علمی در مؤسسات آموزش عالی با رویکرد تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

امروزه استخدام و به‌کارگیری سرمایه انسانی در سازمان‌ها به‌ویژه مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها تأکید بر ارزیابی کیفی متقاضیان و جذب افراد شایسته و توانمند دارد. بنابراین ارائه الگویی مناسب برای جذب هیئت‌علمی حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌های غیردولتی هست. روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری را اساتید، متخصصان و صاحبنظران مدیریت و برنامه ریزی دستگاه های خط مشی گذار در زمینه جذب و نگهداری منابع انسانی تشکیل می دهند که بااستفاده از روش نمونه‌گیری هذفمند با 16 نفر از آنان مصاحبه صورت پذیرفت؛ برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده‌شد. نتایج با توجه به چهار مرحله فرآیند جذب شامل برنامه‌ریزی، نیرویابی، گزینش و به‌کارگماری تحلیل شد، در بخش «برنامه‌ریزی »5 مؤلفه (تعیین نیاز، معیار اجتماعی، معیار فرهنگی، معیار اخلاقی و بودجه و مجوز جذب)، در بخش «نیرویابی »، 2 مؤلفه (اعلام فراخوان و بررسی پرونده متقاضیان)، در بخش «گزینش »، 3 مؤلفه(بررسی صلاحیت علمی و عمومی، استعلام از مراجع و صدور رأی هیئت اجرایی) و درنهایت در بخش «به‌کارگماری »، 3 مؤلفه (اطلاع‌رسانی، رسیدگی به شکایات و صدور حکم) شناسایی و در قالب الگوی جذب هیئت‌علمی در دانشگاه‌های غیردولتی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for attracting faculty members to higher education institutions with a thematic analysis approach

نویسندگان [English]

  • seyedhassan alavirad 1
  • Fereshteh Kordestani 2
  • Yalda Delgoshaei 2
  • Asad Hejazi 3
2 Assistant Professor, Department of Educational Management and Higher Education, Islamic Azad University, Tehran Center
3 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences, Farhangian University of Tehran
چکیده [English]

Today, the employment and employment of human capital in organizations, especially higher
education centers and universities, emphasizes the qualitative evaluation of applicants and the
recruitment of qualified and capable people. Therefore, it is important to provide a suitable
model for attracting academic staff. The aim of this study is to provide a model for attracting
academic staff to universities and higher education institutions. The research method is
qualitative and analyzes the content. The statistical population consists of professors, specialists and experts in the management and planning of policy-making bodies in the field of recruitment and maintenance of human resources. Theme analysis was used. The results were analyzed according to the four stages of the recruitment process, including planning, recruitment, selection and self-employment. Detection”, 2 components (announcing the call and reviewing the applicants' file), in the“ selection ”section, 3 components (reviewing the scientific and general competence, inquiring from the authorities and issuing the executive board vote) and finally in the“ employment ”section, 3 components (informing). Complaints and rulings have been identified and presented in the form of a model for attracting academic staff to universities and higher education institutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty member
  • Recruitment
  • Universities and Higher Education Institutions