تحلیل تأثیر پیشایندها بر پیامدهای نوآوری باز(مطالعه موردی: مؤسسات آموزش عالی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیاردانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

4 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

به‌طور کلی، هدف از ‌این پژوهش، تحلیل تأثیر پیشایندهای نوآوری باز بر پیامدهای آن در مؤسسات آموزش عالی می باشد. این پژوهش پیامدها و پیشایندهای شناسایی شده در مؤسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار داده و از طریق SEM(مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی) تأثیر پیشایندهای نوآوری باز را بر پیامدهای آن تحلیل نموده است. به این منظور دانشگاههای منتخب استان اصفهان، برای مطالعه درنظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش تعداد1490 نفر بودند، که بعنوان نمونه تعداد306 نفرتعیین گردیدکه ازاین تعداد در نهایت306پرسشنامه جمع آوری شد. روائی محتوائی پرسشنامه از طریق نظرات متخصصان(7نفر)مورد بررسی قرارگرفت. درکنار روائی محتوائی جهت سنجش اعتبار ابزار پژوهش از شیوه روائی سازه وتکنیک تحلیل عاملی نیز استفاده گردید. با توجه به اینکه مقدار معناداری T در رابطه بین پیشایندهای نوآوری باز و پیامدهای نوآوری باز، بزرگتر از 96/1 بدست آمد، بنابراین ضریب اثر 791/0 در سطح اطمینان 95% معنادار بوده و تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته در مدل اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت که نشان از تاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته پیامدهای نوآوری باز و همچنین برازش بسیار خوب مدل با داده‌ها دارد. نقاط قوت و ضعف، موقعیت و جایگاه هر دانشگاه بررسی گردید و شکافهای بین مهارتهای داخلی و منابع مورد نیاز برای برقراری روابط توسعه مشترک شناسایی شد. ارتباطات مناسب و روشن بین دانشگاه و صنعت برقرار گردید و نیازهای کارکنان و دانشجویان در راستای رسیدن به موفقیت در دانشگاه ها نیازسنجی شد و در نتیجه ی این نیازسنجی، از مشارکت کارکنان و دانشجویان بهره برده و سپس نیازها تأمین گردید تا مدیران بستری فراهم نمایند برای همکاری با شبکه های دانشی مانند مراکز پژوهشی با رویکرد ایجاد شبکه و ارتباطات دانشی و فناوری با برگزاری همایش علمی و شناسایی افراد مهم هر حوزه دانشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Impact of Forecasts on the Implications of Open Innovation (Case Study: Higher Education Institutions)

نویسندگان [English]

  • Homayoun Ghaedi 1
  • Arash Shahin 2
  • Amirreza Naghsh 3
  • Akbar Etebarian Khorasgani 4
1 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Management, Facuilty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
4 Department of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the influence of open innovation antecedents on its consequences in higher education institutions. The identified consequences and antecedents in higher education institutions have been studied and the influence of open innovation antecedents on its consequences has been analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) and factor analysis. For this purpose, the selected universities of Isfahan province have been considered as the case study. The statistical population of this research was 1,490 people. 306 people were also determined as sample, from which, 306 questionnaires were ultimately collected. The content validity of the questionnaire was investigated through the opinions of seven experts. In addition to content validity, structural validity method and factor analysis technique were also used to assess the validity of the research tool. Considering that the significance value of ‘T’ in the relationship between open innovation antecedents and open innovation consequences was obtained higher than 1.96, it was concluded that the effect coefficient of 0.791 was significant at 95% confidence level, and the effect of independent variable on dependent variable in the main research model was confirmed. This finding indicated the effect of the independent variable on the dependent variable of the open innovation consequences as well as the very good fitness of the model with the data. The strengths and weaknesses, situation and position of each university were investigated and the gaps between internal skills and resources needed to establish joint development relations were identified. Appropriate and clear communication between the university and industry was established and the needs of employees and students were assessed to achieve success in universities. As a result of this need assessment, the participation of employees and students was used and the, the needs were met.

کلیدواژه‌ها [English]

  • open innovation consequences
  • influence of open innovation
  • Structural Equation Modeling (SEM)
  • Open Innovation