بررسی اثر عدالت رهبری تحولی بر بهبود مهارت های فراشناختی دانش آموزان شهرستان کامیاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه کردستان

2 دانش آموخته مدیریت آموزشی، دانشگاه کردستان

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر رهبری تحول گرا و بهبود مهارت های شناختی در بین دانش آموزان شهرستان کامیاران پرداخته می شود. متغیر مستقل تحقیق رهبری تحول گرا، متغیر وابسته تحقیق، بهبود مهارت های فراشناختی و متغیرهای میانجی تحقیق، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی است. نوع روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری در این تحقیق دانش آموزان شهرستان کامیاران می باشند که برابر با 500 نفر است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 217 نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده خواهد بود. داده های به دست آمده، پس از جمع آوری از نمونه های مورد پژوهش از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این راستا به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا جداول توزیع فراوانی برای متغیرهای فردی و پاسخگویان انجام گرفت و سپس ضریب آلفای کرانباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق و آزمون پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون رگرسیون چند متغیره برای بررسی تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته انجام گرفت.نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول گرا و بهبود مهارت های فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی رابطه معناداری وجود دارد. بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای رابطه معناداری وجود دارد. بین عدالت توزیعی و بهبود مهارت های فراشناختی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Transitional Leadership Justice on Improving Metacognitive Skills of Kamyaran City Students

نویسندگان [English]

  • HAMED SAGHAFI 1
  • rahim rahmani 2
1 Master of Educational Management, Kurdistan University
چکیده [English]

In this research, the effect of transformational leadership and cognitive skills improvement among students in the city of Kamyaran has been investigated. Independent variable is transformational leadership research, dependent variable of research, improvement of metacognitive skills and intermediary variables of research, intercourse justice and distributive justice. The type of research method is descriptive-correlational, field information gathering method and data gathering tool of the questionnaire. The statistical population in this study is the students of Kamyaran city which is 500 people. The sample size according to the Morgan table is 217 people. The sampling method will also be simple random. The obtained data were analyzed by SPSS software using a questionnaire. In order to analyze the information, frequency distribution tables for individual variables and respondents were used. Then, Cronbach's alpha coefficient was used to examine the reliability of the Pearson research and questionnaire to examine the relationship between the variables of the research and the multivariate regression test to examine the simultaneous effect of the independent variables On the dependent variable. The results of the research showed that there is a significant relationship between transformational leadership and meta-cognitive skills improvement. There is a meaningful relationship between transformational leadership and distributive justice. There is a meaningful relationship between transformational leadership and intercourse justice. There is a significant relationship between distributive justice and metacognitive skills improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transformational leadership
  • Metacognitive skills improvement
  • Students