رابطه بین رهبری معنوی و سرمایه روان شناختی با کیفیت زندگی کاری معلمان متوسطه ناحیه 1و2 شهرخرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشیار

3 استادیار

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری معنوی وسرمایه روان شناختی باکیفیت زندگی کاری معلمان بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری آن کلیه ی دبیران متوسطه شاغل در ناحیه یک ودو شهرخرم آباد به تعداد 1114 نفر در سال تحصیلی 94-1395 بود که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و طبق جدول کرجسی و مورگان 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه رهبری معنوی فرای (2003)، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) وپرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ازطریق صاحبنظران مورد تایید قرارگرفت و پایایی ازطریق آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه رهبری معنوی برابر با 89/. وپرسشنامه سرمایه روان شناختی 85/0 وکیفیت زندگی کاری 87/0 محاسبه شد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش t تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج تعیین وضعیت نشان دهنده رهبری معنوی بالاتر ازحدمتوسط، سرمایه روان شناختی و کیفیت زندگی کاری پایین تر از حدمتوسط درمعلمان بوده. نتایج همبستگی پیرسون نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین رهبری معنوی و ابعاد آن با کیفیت زندگی کاری معلمان و رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه روان شناختی و ابعاد کیفیت زندگی کاری بود. رهبری معنوی و سرمایه روان شناختی به گونه ی معنی داری توان تبیین واریانس کیفیت زندگی کاری را دارا بودند. سرمایه روان شناختی سهم بیشتری درتبیین واریانس کیفیت زندگی کاری را دارا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between spiritual leadership and psychological capital and quality of life of teachers in secondary zone 1 and 2 Shhr khramabad

نویسندگان [English]

  • adel zahedbabolan 2
  • ali khalegh 3
  • mehdi moeinikia 3
2 d
3 d
چکیده [English]

the purpose of this study is investigation the relationship between Spiritual leadership and psychological capital with quality of working life teachers. This study’s methodology was kind of descriptive research and population of this research is all of high school teachers of the Khoram Abad’s region one and two up to 1114 population who were engaging in teaching in 2015- 2016 educational year that 285 people were selected by means of multi- step random sampling and through Kergisy and Morgan’s table. This study’s tool is three questionnaire include Feray Spiritual leadership questionnaire (2003),Lotanz questionnaire (2007) and Valton quality of life questionnaire (1973).Validity of the questionnaire was confirmed by experts and respectively Cronbach's alpha reliability through questionnaires spiritual leadership at 89%, Psychological capital questionnaires 85% and quality of working life questionnaire 87%. and quality of life questionnaire vary from 850 working 87/0. Descriptive statistic and inferential statistic includes single-group T-test, Pierson’s correlation coefficient test and multiple regressions were applied for data analysis. status’ results showed that was of spiritual leadership is above average, psychological capital and quality of working life was lower-than-average in teachers. Pierson’s correlation coefficient results showing the positive and significant relationship between Spiritual leadership and its dimensions with quality of working life teachers and also positive and significant relationship between psychological capital and its dimensions with quality of working life teachers. Spiritual leadership and psychological capital to significant variance explained in their quality of working life. psychological capital had a greater share in predicting quality of working life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key-words: Spiritual leadership
  • Psychological capital
  • Quality of working life
  • high school teachers