شناسایی مؤلفه‌های کژ کارکردی مدیران آموزشی از نظر کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی مؤلفه‌های کژ کارکردی مدیران از دیدگاه کارکنان در سازمان های آموزشی انجام‌گرفته و از نوع پژوهش‌های کیفی-کمی می‌باشد که در بخش کیفی از روش تحقیق گروه‌های کانونی و مصاحبه نیمه ساختاریافته، مؤلفه‌های کژکارکردی مدیران در سازماهای آموزشی از دیدگاه 10 نفر از متخصصان مدیریت آموزشی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، تعداد 90 مؤلفه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، شخصی، اجتماعی و سازمانی شناسایی شدند. در بخش کمی ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش میزان کژ کارکردی مدیران در سازمان‌ها بر اساس طیف لیکرت طراحی شد و پرسشنامه بین 50 نفر از کارکنان چهار سازمان آموزشی دولتی توزیع گردید و پایایی داده‌ها از فرمول آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های اقتصادی 88/0، مؤلفه‌های سیاسی 95/0، مؤلفه‌های شخصی 98/0، مؤلفه‌های اجتماعی 96/0 و مؤلفه‌های سازمانی 97/0 محاسبه گردید .جامعه آماری 430 نفر از کارکنان چهار سازمان آموزشی دولتی بودند حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 200 نفر محاسبه گردید سپس از آمار استنباطی پارامتریک تی تک نمونه‌ای و نسبت دوجمله‌ای و آزمون مقایسات چندگانه فریدمن در نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بیش از 60 درصد از کارکنان معتقدند که مؤلفه‌های کژ کارکردی شناسایی‌شده،بر کژ کارکردی مدیران در حد زیاد و خیلی زیاد تأثیرگذار بوده‌اند و همچنین نتایج آزمون فریدمن از دیدگاه کارکنان نشان داد که مؤلفه‌های اقتصادی و سازمانی بیشترین تأثیر را در کژ کارکردی مدیران دارند و در پایان تدوین اساسنامه جامع و کامل جهت انتخاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری،گسترش رهبری اخلاقی، ارائه آموزش‌های مهارتی و ارتباطی لازم و باکیفیت مدیریت قبل از دادن پست و مسئولیت و تدوین قوانین سخت‌گیرانه نسبت به تخلفات مدیران پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the managers dysfunction components in Educational organization

نویسندگان [English]

  • faranak mosavi 1
  • fayz0lah nasari 2
  • ali moradi 2
  • mohamad rahmati 2
  • mohamad nazari 2
  • farideh kazaei
1 Faranak Mosavi Assistant Professor, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
2 Ph.D. student of Kermanshah Azad University,
چکیده [English]

This study was conducted to identify the key components of manager's dysfunction from the perspective of the employees in Educational organization and is a mixed method research. In the qualitative part of the research, using focus groups and semi-structured interview, the components of managers dysfunction from the perspective of 10 educational management experts were selected through purposive sampling, 90 components were identified in economic, political, and organizational dimensions. In quantitative part, researcher – made questionnaire was designed to measure the level of manager's dysfunction in organizations based on likert scale. The questionnaire was distributed among 50 employees of four governmental in Educational organization and the reliability of the data was calculated by Cranach's alpha formula for economic components 0.88, political components 0.95, personal components 0.98, social components 0.96, and organizational components 0.97. The statistical population consisted of 430 employees of four governmental in Educational organization. The sample size was calculated as 200 individuals by Cochran formula. Then, one sample t-test, binominal ratio, and Friedman multiple comparisons test were used for data analysis. The findings of this study showed that more than 60% of the employees believe that the identified dysfunctional components were to a great or very great extent influential on the manager's dysfunction .Also, the results of Friedman test showed from the perspective of the employees that the economic and organizational components have the most influence on the manager's dysfunction. finally, composing a comprehensive charter for selecting managers based on meritocracy, developing ethical leadership , providing necessary and quality skill and communication trainings prior to taking the responsibility of management, and applying strict rules for the managers violations is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • manager's dysfunction
  • employees
  • organizations