نقش مدیریت استعدادیابی و راهبردهای سه گانه آن در بین مجموعه دبیران مقطع متوسطه استان همدان بر سرآمدی سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مدیریت MBA دانشگاه پیام نور

چکیده

در فضای رقابتی بین سازمان‌ها، هر سازمانی سعی در بهبود کیفیت عملکرد خود نموده و به سوی تعالی پیش می‌رود؛ از طرف دیگر سمت‌وسو دادن سازمان‌ها در جهت تحقق اهداف تعالی سازمان‌ها، بدون نیروی انسانی مستعد و متعهد، کاری بسیار دشوار خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت استعدادیابی و راهبردهای سه‌گانه آن بر سرآمدی سازمان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. برای تست فرضیات، از یک پرسش‌نامه که مشتمل بر 30 سوال که طبق طیف 5 گزینه‌ای لیکرت تنظیم شده، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه دبیران مقطع متوسطه استان همدان که بیش از 6000 نفر می‌باشند. حجم نمونه 361 نفر که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، به روش طبقه‌ای نسبی، به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از نرم‌‌افزار Spss، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به منظور بررسی اعتبار سازه با استفاده از نرم‌افزار Lisrel از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها از مدل تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت استعدادیابی و راهبرد‌های آن می‌تواند بر سرآمدی سازمان به طور مستقیم تاثیر مثبت و معناداری بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Talent Management and its Triple Strategies Among High School Teachers in Hamadan Province on Organizational Excellence

نویسندگان [English]

  • Dr. Morteza Moradi 1
  • Rabeah Zandipak 2
1 Assistant Professor, Department of Management Payame Noor University
2 MBA Management at Payame Noor University
چکیده [English]

In the competitive environment between organizations, every organization strives to improve the quality of its performance and is moving towards excellence; on the other hand, it is very difficult for organizations to be tempted to achieve their goals of excellence without a dedicated and committed workforce. will be. The purpose of the present study is to investigate the role of talent management and its three strategies on organizational efficiency. The purpose of this study is applied, in terms of nature and method, is a descriptive-correlational survey. To test the hypotheses, a questionnaire consisting of 30 questions, adjusted according to the 5-point Likert scale, was used. The statistical population of the study consisted of high school teachers of Hamadan province with more than 6000 people. Sample size was 361 people who were selected as the sample based on Krejcie and Morgan table using Spss software, Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis using Lisrel software The path analysis model was used to analyze the findings. The results show that talent management and its strategies can have a positive and significant impact on the organizational performance directly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • Attracting Talents
  • Matching and Keeping Talents
  • Talent Development
  • organizational excellence