شناسایی مولفه های رهبری اصیل در آموزش و پرورش و ارزیابی وضعیت موجود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت حیدریه،ایران

2 گروه علوم تربیتی ،واحد بردسکن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بردسکن،ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

4 گروه علوم تربیتی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تربت حیدریه،ایران.

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی مولفه های رهبری اصیل در آموزش و پرورش و ارزیابی وضع موجود انجام‌شده است. پژوهش حاضر، ازنظر هدف در حیطه تحقیق و توسعه طبقه‌بندی و از نظر چگونگی گردآوری داده‌های موردنیاز، در گروه تحقیق آمیخته اکتشافی است و در دو فاز کمّی و کیفی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی شامل اساتید و خبرگان آشنا به موضوع رهبری اصیل بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری 13 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در فاز کمّی پژوهش، جامعه آماری شامل مدیران ادارات آموزش‌وپرورش ایران است که تعداد آن‌ها 716 نفر بود و با روش نمونه گیری خوشه ای تعدا 118 نفر انتخاب‌شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه پژوهش شامل 45 گویه و 11 مولفه تنظیم گردیده است. برای پاسخگویی سؤال اول، از مصاحبه و روش تحلیل تماتیک استفاده‌شده است و 11 مولفه (الهام بخشی، انعطاف پذیری، برون گرایی، تعهد، جاذبه عمیق، روحیه مشارکت، شفافیت ارتباطی، همدلی، پردازش متوازن اطلاعات، چشم انداز اخلاقی و چشم انداز مشترک) شناسایی‌شده است. برای ارزیابی وضع موجود رهبری اصیل نیز از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای استفاده گردید و نتایج نشان داد که وضعیت مولفه های رهبری اصیل در وضع متوسطی قرار گرفته اند. با توجه به نتایج می‌توان گفت که توجه به11 مولفه شناسایی شده در این پژوهش می تواند در تقویت و توسعه رهبری اصیل در بین مدیران آموزش و پرورش اثرگذار باشد.  همچنین ضرورت توجه به مولفه تعهد برای رسیدن به وضعیت مطلوب رهبری اصیل مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the components of genuine leadership in education and assess the current situation

نویسندگان [English]

  • mohamadreza abbaspoor 1
  • Ahmad Akbari 2
  • mehdi zirak 3
  • Hosein momenimahmouei 4
1 d
2 Department of Educational Sciences, Bardaskan Branch, Islamic Azad University, Bardaskan, Iran
3 Professor Yar, Department of Educational Sciences, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran
4 Department of Educational Sciences, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran.
چکیده [English]

This study aims to identify the components of genuine leadership in education and assess the current situation. The present study, in terms of purpose in the field of classification research and development and in terms of how to collect the required data, is mixed in the exploratory research group and has been done in two quantitative and qualitative phases. The statistical population of the research in the qualitative stage included professors and experts familiar with the subject of genuine leadership. Using the theoretical sampling method, 13 professors of educational management were selected as statistical samples.In the quantitative phase of the research, the statistical population includes the managers of Iran's educational departments, whose number was 716 and 118 people were selected by cluster sampling method. An interview and a researcher-made questionnaire were used to gather information. The research questionnaire consists of 45 items and 11 components. To answer the first question, the interview and the thematic analysis method were used and 11 components (inspiration, flexibility, extroversion, commitment, deep attraction, participation spirit, communication transparency, empathy, balanced information processing, ethical perspective and common vision ) has been identified.A single-sample t-test was used to assess the status of the original leadership, and the results showed that the status of the components of the original leadership was in a moderate state. Based on the results, it can be said that paying attention to the 11 components identified in this study can be effective in strengthening and developing genuine leadership among education managers. It is also important to pay attention to the commitment component to achieve the desired status of genuine leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Genuine Leadership
  • Current State of Education