بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی معلمان شاغل در مدارس استثنائی استان هرمزگان در سال تحصیلی 91-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدفازانجاماینپژوهشبررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی است. جامعهآماری این تحقیقشاملتمامی 498  نفر معلمان شاغل در مدارس استثنائی استان هرمزگان در سال تحصیلی 91- 1390 است و نمونه ای به حجم 217 نفر به روش تصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگان جهت انجام پژوهش انتخاب شده اند. اینبررسی به روشتوصیفی از نوع همبستگیصورتگرفتهوجهتجمعآوریدادهها از پرسش نامه فرهنگ سازمانی (هافستد2، 2001)، رفتار شهروندی سازمانی (دی پائولا و موران3،2001) و رضایت شغلی JDI(اسمیت، کندال و هالین4، 1969) بهرهگرفته شده است و برای تجزیهوتحلیل دادهها ازروش هایآماریضریبهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفادهشد که نتایج حاصل نشان داد: هیچ گونه رابطه معنی داری بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی وجود ندارد و از بین ابعاد آن، فقط بعد مرد گرایی با رضایت شغلی رابطه ای معنی دار داشته و به تنهایی قادر  به پیش بینی آن می باشد. از طرفی بین رفتار شهروندی و رضایت شغلی رابطه ای معنی دار وجود دارد و از بین ابعاد آن، ابعاد کمک کننده و اطاعت سازمانی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری دارند. از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، امتناع از ریسک و مرد گرائی با رفتار شهروندی رابطه داشته و در این بین متغیر مرد گرایی بیشترین قدرت پیش بینی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Exceptional Schools Teachers’ Organizational Culture and their Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfactionin Hormozgan Province in 2011 - 12

چکیده [English]

The aim of this Study is to investigate the relationship between organizational culture, organizational citizenship behavior and job satisfactio population of this research includes all employed teachers in exceptional schools in استان Hormozgan Province (498 person) in the Academic year 2011 –12a sample of 217 teachers participated in this study. They were selected through random sampling via Morgans table. The research method is descriptive and of correlational type. Three questionnaires were use for data gathering Organizational culture Questionnaire( (Hofstede, 2001)،, Organizational Citizenship behavior Questionnaire(( (DiPaula and Moran, 2001) 2001),و  and JobJDI satisfaction Questionnaire(( (Smith, Kendall & Hulin, 1969). For data analysis Pearson coefficient correlation and polygamist regressions were used, and the results indicate thatThere is not any Significant Relationbetween organizational culture and job satisfaction, from among organizational culture    dimensions, only Male-orientation has Significant Relationship with job satisfaction and is able to predict it. On the other hand, there are significant relations between citizenship behavior and job satisfaction. And from among different Dimensions of citizenship behavior, helpfulness and organizational obedience have significant relationship with job satisfaction. Moreover, from different dimensions of organizational culture, there are only significant relationship between risk refusal, male-orientation, and citizenship behavior. Besides, male-orientation is the most powerful dimension for prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • organizational citizenship behaviour
  • Job Satisfaction
  • teachers
  • exceptional schools
  • Hormozgan province