بررسی رابطه رهبری توزیع شده با عملکرد سازمانی معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف «بررسی رابطه رهبری توزیع شده با عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر تهران» به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق 13734 نفر از معلمان ابتدایی شهر تهران بود که تعداد 322 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و طبقه ای متناسب از بین مناطق و مدارس  به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مربوط به رهبری توزیع شده از پرسش نامه ایلمور و صحرانورد که بیشتر سؤال های آن محقق ساخته بود و برای جمع آوری داده های مربوط به عملکرد سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته  استفاده شده است که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/. و 83/. به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین رهبری توزیع شده و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که تمام مؤلفه های رهبری توزیع شده (ماموریت، اعتماد، فرهنگ مدرسه، توسعه حرفه ای، عمل رهبری، حمایت، تصمیم گیری) با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که از بین مؤلفه های سبک رهبری توزیع شده شش بعد مأموریت، اعتماد، فرهنگ مدرسه، توسعه حرفه ای، رفتار رهبری، حمایت، به عنوان متغیرهای پیش بین معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات عملکرد سازمانی (متغیر ملاک)، را دارا هستند و مؤلفه تصمیم گیری به دلیل نداشتن سهم معنادار در پیش بینی عملکرد سازمانی از معادله حذف گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Distributed Leadership and Organizational Performance of the Public Elementary Teachers in Tehran

چکیده [English]

The aim of this research was to study the relationship between distributed leadership and organizational performance of primary teachers in Tehran. The method and the research was analytical-descriptive method and the research population and the research population contained 13734 elementary teachers in Tehran. A sample of 322 teachers was selected from population using the multistage and stratified random sampling. To collect data for distributed leadership, Ilmore and Sahranavard questionnaires were applied, and for the organizational performance, a researcher-made questionnaire was used. The reliability of the questionnaires was computed as 95% and 83% through Cronbach alpha. To analyze the data, Pearson correlation and stepwise regression test were applied. The results showed that there was significant relationship between distributed leadership and organizational performance. The results also showed that all dimensions of distributed leadership (mission, trust, school culture, professional development, leadership action, support and decision making) had significant relationship with organizational performance. The results of regression analysis showed that all dimensions of distributed leadership except for decision making dimension, could predict significantly the organizational performance. Therefore, decision making dimension was omitted in the model since it had no significant contribution to predicting organizational performance.             

کلیدواژه‌ها [English]

  • distributed leadership
  • organizational performance
  • elementary teachers
  • Tehran City