بررسی رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی با خلاقیت در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رهبری معنوی و یادگیری سازمانی باخلاقیت در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بوده است . جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود،حجم نمونه آماری براساس جدول مورگان (460 نفر) در نظر گرفته شد. در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای انجام شد. روش جمع‏آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه  رهبری معنوی (فرای١) و یادگیری سازمانی(نیف2) و پرسش نامه خلاقیت عابدی مورد استفاده قرار گرفت و بر روی نمونه مورد نظر اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس و نمودار و ... ) و به منظور آزمون سوال ‌های پژوهش از آمار استنباطی (از آزمون آماری تحلیل رگرسیون چند متغییری و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج نشان داد: که بین رهبری معنوی و یادگیری سازمانی با خلاقیت در کارمندان دانشگاه رابطه معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between spiritual leadership and organizational learning with creativity in employees Islamic Azad University, South Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study, the relationship between spiritual leadership and organizational learning with creativity in employees is Islamic Azad University of South Tehran. In this study population included all employees of Islamic Azad University South Tehran, According to Morgan sample size (460 patients) were considered. The multi- stager and on sampling was performed. Data were collected through questionnaire spiritual leadership (above) and organizational learning (Nief) and Baedeker activity questionnaire was used and the sample was conducted, analyze the data, descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, variance and diagrams...) And to examine the question of in perennial statistics(multi-variable regression analysis and Pearson correlation test) were used. The results showed that the spiritual leadership and organizational learning with creativity in employees University is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual leadership
  • organizational learning
  • creativity
  • Islamic Azad University