نیازسنجی آموزشی مدیران دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس مدل شایستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Training Needs for managers in Iran University of Science and Technology (IUST) based on Competency Model