رابطه ادراک معلمان از عدالت سازمانی و امنیت شغلی حاکم بر محیط کار با سطح تعهد سازمانی آنان در مدارس متوسطه شهرستان گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی تعهد سازمانی2 دبیران بر اساس مولفه های عدالت سازمانی3 و امنیت شغلی4 آنان بوده است. پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی) انجام شده است. جامعه آماری، کلیه دبیران دوره متوسطه شهر گرمسار در سال تحصیلی 1392 به تعداد 205 نفر بودند. مطابق با جدول مورگان، حجم نمونه 133 نفر برآورد گردید که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق از سه پرسشنامه: 1. امنیت شغلی اولدهام و کولیک و استپینا و امبروز5 (1986) و 2. پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن6 (1993) و 3. پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر7 (1990) استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه ها (آلفای کرونباخ) به ترتیب 78/0و 83/0 و 87/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که : 1. بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 2. بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. 3. بین عدالت سازمانی و امنیت شغلی با تعهد سازمانی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. 4. بین ابعاد عدالت سازمانی با تعهد سازمانی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Teachers’ Perception of Organizational Justice and Job Security in their Work Place and their Organizational Commitment in Secondary Schools in Garmsar

چکیده [English]

The purpose of the present study was to predict teachers’ organizational commitment based on their organizational justice and job security. The research method was descriptive and correlational. The participants in this study were 133 teachers at secondary schools in Garmsar who were selected out of 205 through Morgan Table. Three instruments were used for data collection. The job security was measured through Oldehm and Colic Inventory; the organizational justice was measured via Newhef and Mormen Inventory; and the organizational commitment was measured through Alen and Myer Inventory. The reliability of the questionnaires was computed as 0.78, 0.83, and 0.87 respectively. The data was analyzed using the Pearson product-moment correlation technique, and multiple regression. The major findings were as follows: (a) there is a positive relationship between organizational justice and organizational commitment; (b) a positive relationship was found between job security and organizational Commitment; (c) a significantly positive multiple relationship was found between job security, organizational justice, and organizational commitment, and (d) there was a significant relationship between each dimension of organizational justice and organizational Commitment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Organizational Commitment
  • job security