مقایسه چابکی سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر‌‌دولتی شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبودآن١

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ﻫﺪف پژوهشﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ چابکی سازمانی دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن­ﻫﺎی پسرانه دوﻟﺘﻲ عادی و ﻏﻴﺮ­دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد­. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده­ها از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، مدارس متوسطه پسرانه دولتی عادی و غیر­­دولتی شهر تهران می­باشد­، که تعداد 79 مدرسه با استفاده از فرمول کوکران و به ­شیوه نمونه­گیری تصادفی­خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه چابکی سازمانی (پژوهشگر ­ساخته) است. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (چابکی سازمانی «804/0») ارزیابی شد. برای روایی ابزار­ از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. شاخص­های تحلیل عاملی نشان دادند که پرسشنامهبرازش خوبی دارد.به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد) و آمار استنباطی (آزمون­های کولموگروف­- اسمیرنف، تی تست تک نمونه­ای، تیبرای دو گروه مستقل، تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شد. یافته­ها نشان داد که: (1) وضعیّت چابکی سازمانی در مدارس متوسطه پسرانه دولتی در مؤلفه­های هوشمندی، شایستگی و انعطاف­پذیری و سرعت پایین­تر از متوسط است. همچنین، وضعیّت مدارس متوسطه پسرانه غیر­دولتی در مؤلفه هوشمندی پایین­تر از متوسط و در مؤلفه شایستگی و انعطاف­پذیری و سرعت در حد متوسط است. به طور کلی مدارس دولتی عادی از نظر چابکی سازمانی در سطح پایین­تر از متوسط و مدارس ﻏﻴﺮ­دوﻟﺘﻲ در سطح متوسط قرار دارند. (2) وضعیّت چابکی سازمانی مدارس دولتی و ﻏﻴﺮ­دوﻟﺘﻲ تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر، مدارس ﻏﻴﺮ­دوﻟﺘﻲ نسبت به مدارس دولتی عادی در وضعیت مناسب­تری از نظر چابکی سازمانی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Organizational Agility in Private and Public high Schools of Tehran City and Offer Solutions for Improveinget

چکیده [English]

The aim of this research is to comparison the organizational agility in private­ and public high schools of Tehran city. The research method is descriptive-­functional. Population of this study consisted of all private­ and public high schools of Tehran city equal to 411 schools. The sample for the present study was multiple clustery randomly selected from among the schools (79) schools. (­organizational agility questionnaire (Wrought Researcher)­ have been used for the collection of data. The questionnaire reliability was evaluated based on Cronbach’s alpha (organizational agility 0.804. )Utilized confirmatory factor analysis for determining construct validity of the scale .­CFA indices revealed good fitness of the questionnaire. The collection data were analyzed by using­descriptive(mean, standard deviation and percent) and in perennial statistics (Kolmogorov- Smirnov test methods, independent-samples t test and one-sample t test). The results in dictate that: [1] Organizational agility status in public high schools is lower than average in sharply, competency and flexibility components. In addition, the status of private highschool sin sharply component is lower than average, and averagely in organizational competency and flexibility. The public high schools are in unfavorable organizational agility condition, but the private high schools average level organizational agility condition. [2] There is a significant difference in the level of organizational agility among the private­ and public high schools.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • sharply
  • competency
  • flexibility and quickness