پیش بینی بهره وری کارکنان براساس هوش سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه برنامه ریزی درسی ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت،تهران،ایران

چکیده

مقصود از این مطالعه پیدا کردن پاسخ برای این پرسش است که “آیا بین هوش سازمانی١ و بهره وری2 کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدها و مراکز آموزشی رودهن، دماوند، فیروزکوه، پردیس و بومهن رابطه وجود دارد”؟ در این پژوهش، ‌جامعة آماری را کلیة کارکنان بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحدها و مراکز آموزشی رودهن، دماوند، فیروزکوه، پردیس و بومهن تشکیل داده است. گروه نمونه تعداد 270 نفر برآورد شده است که از روش طبق بندی متناسب با حجم آماری استفاده شده است. ابزار سنجش در این پژوهش شامل پرسش نامه بهره وری که براساس مدل اچیو3 هرسی و گلد اسمیت4 تهیه شده است و دارای ابعاد توان، وضوح نقش، کمک، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط می باشد (93/0= α) و پرسش نامه هوش سازمانی آلبرشت5 که دارای ابعاد بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، روحیه، هم سویی و تجانس، کاربرد دانش و فشار عملکرد است (84/0= α). نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری خطی و تحلیل مسیر نشان داد که:
1. بین هوش سازمانی و ابعاد آن با بهره وری کارکناندانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 رابطه وجود دارد.
2. از بین ابعاد هوش سازمانی متغیرهای بینش راهبردی، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد با بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 رابطه معنادار مشاهده شده است. 


  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting employees' productivity based on organizational intelligence in IAU (zone8)

نویسندگان [English]

  • fattah Nazem 1
  • afsaneh saber 2
  • Amir Hossein Nazem 3
1 Associate Professor, Department of Educational Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor of Curriculum planning , Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran,
3 Department of Industrial Engineering، Iran University of Science and Technology، Tehran، Iran.
چکیده [English]

The purpose of the study was to find the relationship between organizational intelligence and social capital with the productivity of the staff employed in Islamic Azad University, Pardis, Firouzkouh, Damavand, and Roudehen Branches as well as Boumehen Center.  The Population of the research consisted of all staff working in the above mentioned branches and center.  The research sample consisted of 250 subjects chosen by applying clustering method based on the sample size.  The research tools were the questionnaire of productivity designed based on ACHIEVE Hersi and Gold Smith Model and consisted of the dimensions of ability, clarity, help, incentive, evaluation, validity and environment (α=0.93); the questionnaire of Ebili and Ebili’s (2010) social capital which had cognitive, structural and relational dimensions (α = 0.89), and; the questionnaire of Albrecht’s organizational intelligence which consisted of the dimensions of strategic insight, common destiny, spirit, alignment and homogeneity, the application of knowledge and the pressure of performance (α=0.84).  The results of using the linear multivariate regression method and route analysis showed that there is a relationship between organizational intelligence and the dimensions of staff’s productivity.  There is also a relationship between social capital and the dimensions of staff’s productivity.  In the pattern of route analysis which was presented based on the variables of organizational intelligence and social capital, it is shown that these two variables affect the productivity and common destiny and structural capital which are the dimensions of organizational intelligence and social capital respectively have the highest effect on the staff’s productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • social capital
  • Productivity