رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهدسازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بابل را مورد بررسی قرار می دهد. برای رسیدن به این هدف، از روش تحقیقی توصیفی- تحلیلی  و از پرسش­نامه های استاندارد شده سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی استفاده شده است. گروه نمونه شامل 180 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بابل در سال تحصیلی 92-1391 بوده که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و نیز آمار استنباطی شامل رگرسیون چند متغیره و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری در سطح (01/0 p<) وجود دارد. و ابعاد سرمایه اجتماعی به­خوبی می توانند مؤلفه های تعهد سازمانی را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital and Organizational Commitment of teachers in Primary Schools in Babol, Iran

چکیده [English]

The study investigation the relationship social capital and organizational commitment of primary schools teachers Babol, Iran. To achieve this objective, the study applied a descriptive –analytical research method and two standardized questionnaires social capital and organizational commitment. The sample consisted of 180 primary school teachers in Babol, Iran. Selected through stratified random sampling in 2012- 2013. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics including multiple regression, t-test and Pearson correlation were used. The results indicate a significant positive relationship between social capital and organizational commitment 0.01 level of significance. Dimensions ofsocial capitalcan wellpredict thecomponents oforganizational commitment.Moreover social capital is able to predict organizational commitment components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • Organizational Commit
  • teachers