بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی در بین دبیران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 93-1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی با توسعه سازمانی بود که جامعه آماری آن را تمامی دبیران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 93 – 1392 (868 نفر) تشکیل دادند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 266 نفر بود که به روش تصادفی ساده براساس جدول مورگان انتخاب شده بودند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش نامه فرهنگ سازمانی، مدیریت مشارکتی و توسعه سازمانی بهره گرفته شده بود وجهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده گردید و نتایج حاصل نشان داد: بین فرهنگ سازمانی و ابعادش با توسعه سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. و از ابعاد فرهنگ سازمانی، ابتکار فردی، حمایت مدیریت، کنترل، نظام پاداش و مسؤلیت پذیری، قادر به پیش­بینی توسعه سازمانی می باشند. بین مدیریت مشارکتی و ابعادش با توسعه سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. و از ابعادآن، تنها تصمیم گیری قادر به پیش بینی توسعه سازمانی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between High School Teachers' Organizational Development and their Organizational Culture and Participative Management in Bandar Abbas

چکیده [English]

The aim of this Research is to find out the relationship between high school teachers organizational development and their organizational culture and participative management. Statistic Society of this Research is all employed teachers in high school in Bandar Abbas city, in 2013-2014 academic Year, the total sample of 266 high school teachers in Bandar Abbas were randomly selected out of 868 through Morgan's table. The research method was descriptive and of correlational type. The questionnaires of Organizational Culture, Participative Management and Organizational Development were used for data collection. And for data analysis Pearson coefficient correlation and multi variate coefficient polygamist regressions were used. The results showed that: there were significant relation ship between different dimensions of organizational culture and organizational development. Moreover, from among different dimensions of organizational culture, individual initiative, management support, control, reward system, and accountability are able to predict organizational development. There were also significant relation between different dimensions of participative management and organizational development, and only decision making was able to predict organizational development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • participative management
  • Organizational Development
  • Education
  • Bandar Abbas
  • high school
  • teachers