ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی براساس ابعاد کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش مدیران دانشگاه آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران دانشگاه آزاد منطقه یک براساس ابعاد کیفیت زندگی کاری، تعهدسازمانی و مدیریت دانش است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری مورد بررسی این تحقیق شامل 660 نفر از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به خدمت بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، و با استفاده از جدول مورگان تعداد 250 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از سه پرسش نامه فرسودگی شغلی مسلک و جکسون (1981)، کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، تعهد سازمانی می یر (1990) و مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) استفاده گردید که با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ پایایی کلیه پرسش نامه ها محاسبه گردید. نتایج ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان داد که: 1. کلیه ابعاد کیفیت زندگی کاری قادر به پیش بینی متغیر فرسودگی شغلی بود. 2. دو بعد تعهد عقلانی و تعهد هنجاری به ترتیب به میزان 44/0 و 39/0 قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی بودند. 3. تنها سه بعد مدیریت دانش، (دانش آفرینی، جذب دانش و کاربرد دانش) به ترتیب قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی بودند. 4. ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران براساس کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Model of Job Burnout for Managers of Islamic Azad University (Zone One) based on Work Life Quality, Organizational Commitment and Knowledge Management

چکیده [English]

The present study aims at presenting a structural model predicting managers job burnout Islamic Azad University (Zone One) based on quality of work life, organizational commitment and knowledge management. The research method applied in this study was descriptive and of correlational. 250 out of 660 managers at Islamic Azad University, District One, were selected as partici pants through cluster sampling, using Morgan Table. To collect the data, four questionnaires were used: (a) job burnout (Maslach and Jackson, 1981), (b) the quality of work life (Walton, 1973), (c) organizational commitment (Meyer, 1990), and (d) the knowledge management (Lawson, 2003). The reliability of all the four questionnaires were calculated. The Cronbach Alpha and the results of data analysis revealed that: (a) all of work life dimensions were able to predict job burnout, (b) two dimensions of the intellectual commitment and normative commitment were able to predict job burnout to the extent of 0.44, and 0.39, (c) the only three dimensions of the knowledge management, (knowledge, knowledge absorption and knowledge use) were able to predict the able to predict job burnout, and (d) the three quality of life (work place health and safely, legalism of the organization, and the overall atmosphere) were able to predict the job burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job burnout
  • quality of work life
  • Organizational Commitment
  • Knowledge Management
  • managers