شناسایی و رتبه بندی ابعاد دانشگاه کارآفرین ( دانشگاه نسل سوم ) در دانشگاه فنی و حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش ، شناسایی و رتبه بندی ابعاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی وحرفه­ای می باشد. این پژوهش­ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیه رؤسا، معاونین، روسای ادارات یا کارشناس مسوولان ومدیران گروه دانشکده­ها و آموزشکده­های فنی وحرفه­ای منطقه8  (استان­های مازندران، گلستان و سمنان) به تعداد448 نفر تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 207 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­ محقق ساخته با 95 سوال استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها ازآزمون­های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که؛ دانشگاه کارآفرین در دانشگاه فنی وحرفه­ای دارای شش بعد «آموزشی و پژوهشی»،«ساختاری و تشکیلاتی»،«منابع انسانی»،«فرهنگی و اجتماعی»،«اقتصادی و  مالی» و «فن آورری اطلاعات و ارتباطات» است. بعد آموزشی و پژوهشی دارای دو مؤلفه ­(آموزشی و پژوهشی)، بعد ساختاری و تشکیلاتی دارای سه مؤلفه (ساختاری،چشم انداز،ماموریت و استراتژی و مدیریت و رهبری)، بعد منابع انسانی دارای چهار مؤلفه (اساتید،کارکنان،دانشجویان و دانش آموختگان)، بعد فرهنگی و اجتماعی دارای دو مؤلفه (فرهنگی و اجتماعی)، بعد اقتصادی و مالی دارای چهار مؤلفه (اقتصادی،مالی،امکانات و تجهیزات و قراردادهای پژوهشی) و بعد فن­آوری اطلاعات و ارتباطات دارای سه مؤلفه (زیرساخت،دفترها و مراکز و شرکت­ها) می­باشد که بعد ساختاری و تشکیلاتی با بار عاملی 950/0 دارای بیش­ترین تأثیر و بعد فرهنگی و اجتماعی با بار عاملی 874/0 دارای کم­ترین تأثیر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indentify and classify the aspects of entrepreneurial university ( third _ generation university) in the technical and vocational university

چکیده [English]

The purpose of this survey is to indentify and classify the aspects of  entrepreneurial university
 ( third _ generation university) in the technical and vocational university . This research  is  measurable due to the applicable purpose and descriptive method . The statistical population in this study has included  all chancellors , deputies , official managers or experts and heads of the  technical and vocational collages and institutes  in 8 districts in Mazandaran , Golestan and Semnan with 448 people . 207 samples were chosen through applying stratified random sampling and Cochran formula . For gathering the data , the questionnaires  were prepared with 95 questions .  Validity and reliability of them  have been confirmed . Exploratory factor analysis tests , Confirmatory factor analysis tests   and Structural Equation Modeling  were applied for analyzing the data . The results have indicated that the entrepreneurial university in the technical and vocational university includes 6 aspects : educational and training aspects ,   structural and organizational aspects , human resources  , social and cultural aspects , economic and financial aspects , information and communication technology . The educational and researching aspect involves two components (educational and researching) , the structural and organizational aspect involves three components  ( structural, prespective ,mission , strategy and management and leadership) , human resource includes four components ( professors  , staff , university students and educated people) , social and cultural aspect involves two components
( social and cultural) , economic and financial aspect involves four components ( economical , financial , facility and equipment and researching contracts ) and the aspect of communication and information technology includes three components ( substructure , offices , centres and componies). The structural and organizational aspect has the most influence with  the load factor   950%   and social and cultural aspect  has the least influence with the  load factor   874%   . The applied model in this survey   has had appropriate  fitness .

کلیدواژه‌ها [English]

  • the aspects of entrepreneurial university
  • third-generation university
  • technical and vocational university
-        آقاجانی ، حسنعلی و کیوانفر ، جواد(1392). تبیینویژگیهایدانشگاهنسلسوم (دانشگاهکارآفرین) (شاهدتجربی: دانشگاهمازندران)، همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور) ،1392
-        ابراهیم پور ، سمیرا و همکاران(1391). دانشگاه نسل سوم، گامی به سوی کارآفرینی ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، 6/10/1391          .
-        باقری ، حدیث و خانی ، ناصر(1394). بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی و تاثیرات آن در جامعه ، اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، 1394
-        بزرگزاده ، علی رضا و محرابی ، حمیدرضا(1396). بررسی شناسایی عوامل موثر در شکل گیری دانشگاه کارآفرین در ایران ، چهارمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، 1396
-        بهزادی ، نازنین و همکاران(1393). طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی ، فصلنامه توسعه کارآفرینی ، دوره7، شماره4، زمستان1393، ص697-713
-        جنتی فر، حسین و آمده ، علی اصغر(1391). پارکهای فناوری و مراکز رشد نمونه عینی دانشگاه کارآفرین ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان،1391
-        حمیدیا ، بابک و نبوی ، سیدحامد(1395).بررسی نقش دانشگاه کارآفرین در اقتصاد دانش بنیان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی،1395،دوبی
-        خسروی پور ، الهام و امیرنژاد ، قنبر(1392). مراکز آموزش عالی کارآفرین (ضرورت، چالش ها) ، همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور) ، 1392
-        زینالی ، نسرین(1395). نگرشی نوین به نسل سوم دانشگاه ها و جایگاه تحقیقات علوم انسانی در آن ها ، سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران ، 1395
-        سایت دانشگاه فنی و حرفه ای ، اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی ، 1397
-        صمدی میارکلایی،حسین و آقاجانی ، حسنعلی(1393) ، ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی ، فصلنامه توسعه کارآفرینی ، دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تابستان 1393، ص 369-38
-        صمدی میارکلایی ، حمزه و همکاران(1391). نقش دانشگاه کارآفرین و صنعت به عنوان کلید توسعه ملی ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان ، 1391
-        عابدی ، بهاره و همکاران(1396). تدوین الگوی دانشگاه کارآفرین کشاورزی و منابع طبیعی از دیدگاه مدیریت آموزش کشاورزی.  فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 40 ،بهار 1396
-        کردنائیج ، اسدا... و همکاران(1391) ، بررسی ویژگی های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامه توسعه کارآفرینی ، دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1391، ص47-64
-        کوهزادی ، فواد و همکاران(1395). بررسی جایگاه استراتژیک دانشگاه کارآفرین در مدل مدیریت دانش ، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
-        گزارش مرکز پژوهش های مجلس(1392). دانشگاه کارآفرین؛ ضرورت ، ویژگی ها و الزامات ، شماره مسلسل : 13302، تاریخ  انتشار : 18/08/1392
-        معارفوند ، زهرا(1392). آموزش کارآفرینی و چالش های آن در ایران ، همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور) ، 1392
-        مهدوی مزده ، محمد و همکاران(1392). تعیین شاخص های تاثیرگذار در کارآفرین بودن دانشگاه های دولتی ایران و رتبه بندی دانشگاه ها از این منظر ،  سیاست علم و فناوری ، دوره  6 ، شماره1، پاییز 1392 ، ص81 - 98 .
-        مهدی،رضا(1395).دانشگاه کارآفرین به منزله راهبردی برای مدیریت دانش علمی دانشگاه ، هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش،1395،ایران
-        مهدی،رضا(1394). جایگاه مهارت آموزی در دانشگاههای نسل سوم ، مهارت آموزی ، دوره  4 ، شماره  14 ، زمستان  1394.ص 103 – 117
-        میری کرم، فرشته و رضایی،روح ا...(1391). کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان         ،1391
-        نصراللهی نیا ، فاطمه و رشید حاجی خواجه لو، صالح(1395).دانشگاه به سوی هویت های جدید، مجموعه آثار و مقالات برگزیده دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ، دوره 10
-        نیازی محسن و کارکنان نصرآبادی ، محمد(1387). دانشگاه کارآفرین ، کار و جامعه ، خرداد و تیر 1387 - شماره 96 و 97 ، ص 14 - 23)