تحلیل ساختاری تاثیر فضیلت‌گرایی سازمانی بر استقلال شغلی و رفتار شهروندی کارکنان دانشگاه پیام نور تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری تاثیر فضیلتگرایی سازمانی بر استقلال شغلی و رفتار شهروندی کارکنان دانشگاه پیام نور تهران انجام شدهاست. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق را کارکنان دانشگاه پیام نور شهر تهران به حجم 392 نفر  تشکیل دادهاند که به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای، با حجم 172 نفر به کمک فرمول کوکران، مورد نظرسنجی واقع شدهاند. ابزار گردآوری اطلاعات سه مقیاس فضیلت سازمانی کارمون و همکاران(2004)؛ رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (2000) و استقلال شغلی دیوید (2014) بودهاست که به روشهای روایی صوری، محتوایی و سازه، روایی آنها تایید شدهاست. برای آزمون فرضیهها از نرم افزار Spss نسخه 20، و روش مدل یابی معادلات ساختاری به شیوه حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart Pls  نسخه 2، بهره برده شدهاست. یافتهها نشان از تایید هر دوازده فرضیه پژوهش داشته است. تاثیر فضیلت گرایی سازمانی بر رفتار شهروندی به میزان 508/0 و بر استقلال شغلی کارکنان به میزان 284/0 تایید شدهاست. همچنین تاثیر ابعاد 5 گانه فضیلت سازمانی به صورت تکتک، بر رفتار شهروندی سازمانی و استقلال شغلی کارکنان نیز به تایید رسیدهاست. بیشترین میزان تاثیر مربوط به تاثیر بخشش بر استقلال شغلی به میزان 825/0 ، و کمترین میزان تاثیر مربوط به تاثیر انسجام بر استقلال شغلی به میزان 192/0  بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of the Impact of Organizational Virtualism on Job Independence and Citizenship Behavior of Tehran Payam Noor University Staff

نویسندگان [English]

  • sepideh fathi
  • Saeid Moradi
  • firozeh kiumarzi
Assistant Professor of Educational Management Group, Faculty of Psychology and Educational Sciences Islamic Azad University, Islamshahr Branch
چکیده [English]

impact of organizational virtue on job independence and citizenship behavior of staff of Payame Noor University of Tehran. The research method was applied, descriptive and survey. The statistical population of the study consisted of 392 employees of Payam-e-Noor University of Tehran who were selected by stratified random sampling method with 172 people using Cochran formula. The data gathering tool has been three dimensions of organizational virtue of Carmon et al. (2004); Podsakoff's organizational citizenship behavior (2000) and David's (2014) job independence that have been validated by face, content, and construct validity methods. Spss version 20 software and partial least squares structural equation modeling with Smart Pls version 2 were used to test the hypotheses. The findings support the validity of all twelve research hypotheses. The effect of organizational virtuosity on citizenship behavior was 0.508 and on job independence was 0.284. The effect of the five dimensions of organizational virtue on individual citizenship behavior and employees' job independence has also been confirmed. The highest impact was related to the effect of forgiveness on job independence (0.825), and the least impact was on the effect of cohesion on job independence (0.192).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organizational Virtualism
  • Job Independence
  • organizational citizenship behavior
  • Payame Noor University