رابطة بین سکوت سازمانی و اعتماد کارکنان در سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و ابعاد مختلف اعتماد سازمانی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی انجام یافته که از نوع پژوهش­های کاربردی، توصیفی، تحلیلی و زمینه یابی است. جامعه آماری 701 نفر از کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی و ادارات تابعه می­باشد که از این تعداد 260 پرسش­نامه به طور کاملا طبقه­ای و تصادفی در هر اداره توزیع که در نهایت 250 پرسش نامه تکمیل و عودت داده شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه سکوت سازمانی با 23 گویه و پرسشنامه ابعاد اعتماد کارکنان با 11 گویه بود که پایایی هریک از این مؤلفه ها با ضریب آلفای کرونباخ 8217/0 و 8131/0تعیین گردید و سپس برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنف و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین فرضیه ها استفاده شد و نتایج تجزیه و تحلیل نشان دادند که بین ابعاد جو سکوت (نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت و فرصت­های ارتباطاتی) و ابعاد اعتمادکارکنان (اعتماد شناخت مدار و عاطفه مدار) رابطه معناداری است، به طوری که بین نگرش مدیریت عالی با اعتماد شناخت مدار یک همبستگی مثبت وجود دارد، اما بین نگرش مدیریت عالی با اعتماد عاطفه مدار یک همبستگی مثبت وجود ندارد. از طرفی، بین نگرش سرپرستان و فرصت های ارتباطاتی کارکنان با ابعاد اعتماد کارکنان نیز یک همبستگی منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Silence and Employees’ Trust in Educational Organization in Khorasan-e-Shomali

چکیده [English]

This study aims to investigate the relationship between organizational silence and different dimensions of employees’ trust in educational organization in Khorasan-e- Shomali. The study is used applied, descriptive, analytical and survey research methods. Two standard questionnaires were used to test the hypotheses. The first questionnaire consisted of 23 questions on organizational silence. The second questionnaire includes 11 questions on the dimensions of employees’ trust and 5 demographic questions. SPSS and Lisrel software programs were used to analyze the collected data. The sample size consists of 250 employees of North Khorasan Province Department of Education. Using the aforementioned software programs, both Kolmogorov-Smirnov and Pearson Chi-Squared tests were conducted to analyze the data. The results show that there is a significant relationship between dimensions of a climate of silence (top management’s attitudes about silence, supervisors’ attitudes about silence and communication opportunities) and dimensions of employees’ trust (cognition-based trust and affect-based trust). More specifically, there is a positive correlation between cognition-based trust and top management’s attitudes about silence. However, no positive correlation was found between top management’s attitudes about silence and affect-based trust. On the other hand, there is a negative correlation between communication opportunities and dimension of employees’’ trust. Moreover, supervisors’ attitudes about silence and dimensions of employees’ trust are also negatively correlated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational silence
  • Employees’ trust
  • educational organization
  • North Khorasan Province