ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تامین اجتماعی

2 معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

    پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونین، روسا و کارشناسان آموزش در واحدهای ستادی و اجرایی و سوپروایزرین آموزشی بیمارستان‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی (420 نفر) بوده است. حجم نمونه آماری مطابق جدول مورگان 200 نفر برآورد و از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی – طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، شامل 17 مولفه و 126 گویه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه از طریق اجرای آزمایشی، روایی محتوایی از طریق مرور جامع ادبیات و قضاوت خبرگان و روایی سازه توسط تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 97/0 برآورد شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جداول فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح 0.01، 17 بعد و 117 مولفه را بعنوان ابعاد و مولفه‌های آموزش ناب در سازمان تامین اجتماعی نشان داد که میزان اثرات کلی این ابعاد برابر 73/63 درصد بوده و بعد جریان ارزش (شناسایی اتلاف‌ها و فعالیت‌های ارزش‌آفرین) بالاترین سهم (52/84) و بعد مدیریت منابع انسانی کم‌ترین سهم (48/0) را داشت. بررسی وضعیت آموزش در سازمان تامین اجتماعی نشان داد که مقادیر هریک از ابعاد کمی بالاتر از میانگین جامعه می‌باشد لیکن هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارد. بدین ترتیب ضمن ارائه سازوکارهای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، مدل نهایی ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین‌اجتماعی طراحی، درجه تناسب مدل ارائه‌شده مشخص و برازش آن با نتیجه عالی مورد تایید قرار‌گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for improving the quality of training based on lean thinking in social security organization

نویسندگان [English]

  • fatemeh manoochehri dezaki 1
  • Parivash Jafari 2
  • nader ghorjiyan 3
  • amirhossein mohammaddavodi 4
1 social security organization
چکیده [English]

The purpose of this study was providing a model for improving the quality of training based on lean thinking in social security organization .This research is applied in terms of purpose and in terms of collecting data, descriptive-survey method. The statistical population of the study consisted of managers, deputies, heads and educational experts in the headquarters and executive staff, and educational supervisors of the hospitals affiliated to the Social Security Organization (420 people). The sample size was 200 people according to Cochran formula and were selected by simple random sampling method. In order to collect information, a researcher-made questionnaire was used including 17 components and 126 items. The face validity of the questionnaire was verified through pilot implementation, content validity through comprehensive review of literature and expert judgment, and construct validity was confirmed by factor analysis and its reliability was estimated by calculating the Cronbach's alpha coefficient of 0.97. In order to analyze the data, descriptive statistics (frequency tables, mean, variance, standard deviation) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test and exploratory and confirmatory factor analysis) were used. The results of data analysis at the level of 0.01, 17 dimensions, and 117 components as dimensions and components of pure education in the social security organization showed that the overall effect of these dimensions was 63.73% and dimension of value stream (identification of waste and value-creating activities) had the highest share (84.52) and dimension of human resources management had the lowest share (0.48). The study of the status of education in the social security organization also showed that the average of each of the components is slightly higher than the average of the community but is still far from ideal. In this way, while developing the mechanisms of movement from the current status of education to the optimal and ideal situation, the final model of improving the quality of training based on lean thinking in the social security organization design and its degree of fitness, and the fitting of the proposed model with a strong amount was confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Lean thinking
  • Social security organization