ارتباط جو سازمانی و عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد واحد رودهن- استان تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط جو سازمانی و عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارشناسان مرد و زن شاغل در اداره ورزش و جوانان استان تهران می باشند، که با توجه به تعداد جامعه (190 نفر) و براساس جدول حجم نمونه مورگان، 123 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ی اطلاعات فردی، پرسشنامه‌ی استاندارد جو سازمانی سوسمان و دیپ  (1989) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(1967) می باشد. روایی محتوایی و صوریی پرسشنامه مورد تایید متخصصین قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها در این پژوهش در بخش کوچکی از جامعه (15 نفر) به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0 و 79/0 محاسبه گردیدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و همچنین آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین جو سازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان تهران و عزت نفس  آنان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و خروجی های آزمون رگرسیون در این پژوهش رابطه خطی بین متغیرها را تایید نمود. همچنین در این پژوهش مشخص گردید بین تمامی مولفه های پنج گانه جو سازمانی شامل؛ هدف، نقش، رویه، ارتباط و پاداش با عزت نفس همبستگی مستقیم و معناداری، وجود دارد. در نهایت تفاوت معنی داری بین میزان عزت نفس و جو سازمانی زنان و مردان بدست نیامد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Climate and Self-esteem among Staff of Sports and Youth Departments of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Abbas shabani
  • alireza sohrabiyan moghadam
-
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational climate and self-esteem among employees of sport and youth departments of Tehran province. The present research is a descriptive-correlative study and is applicable to the target. The population of this study included all male and female experts working in Tehran province's sport and youth department, which according to the number of communities and based on Morgan sample size table, 123 individuals were selected as a simple random sample. The data gathering tool was a personal information questionnaire, a standard organizational climate questionnaire (SUSMAN & DEP) (1989) and Cooper Smith Self-esteem Questionnaire (1967). The content validity of the questionnaire was approved by the experts and the reliability coefficients of the questionnaires were 0.83 and 0.79, respectively, in the Cronbach's alpha method, respectively. Descriptive statistics as well as Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation coefficient, linear regression and independent t-test were used to analyze the data. The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between the organizational climate of employees of Tehran Sports and Youth Department and their self-esteem. The results of regression test in this study confirmed the linear relationship between variables. Also, in this research, there is a direct and significant correlation between all five components of organizational climate including goal, role, procedure, communication and reward with self-esteem. Finally, there was no significant difference between the level of self-esteem and the organizational climate of women and men.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • Self-esteem
  • Staff
  • Sports
  • Tehran Province
ثابتی، زهرا (1379). "بررسی رابطه جو سازمانی با روحیه معلمان مدارس ابتدایی شهر قم،" مرکز مدیریت دولتی قم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
دزفولی، سیمین دخت (1388). "بررسی رابطه سلامت روان و دلبستگی شغلی دبیران متوسطه تربیت بدنی نواحی چهارگانه شهر اهواز"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
عقیلی نژاد، ماشا ا... و همکاران (1386). "بررسی رابطه استرس شغلی با سلامت روانی، تیپ شخصی و رویدادهای استرس‌زای زندگی در مأموران راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ"، ماهنامه پژوهش در پزشکی؛ شماره 4، دوره 31، صص: 360-355.
فاضلی، آراسته (1381). "بررسی رابطه جو سازمانی و بهداشت روانی معلمان ابتدایی ناحیه چهار شیراز"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
فولادوند، خدیجه (1386). "بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت روانی در کارکنان بیمارستان‌های دولتی شهرستان‌های ایلام"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: دوره پانزدهم، شماره اول، صص 50-44.
قاسمی محمد هادی، درودیان علی اصغر، مرتضوی سیده شادی (1393)  تحت عنوان تبیین رابطۀ جو سازمانی و اعتماد دوگانه از دیدگاه اعضای فدراسیون‌های برتر المپیکی ایران، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 2(1): 59-69.
کرمانی، بهناز (1386). "جو سازمانی و عوامل مرتبط". فصلنامه‌ی دیدگاه مهندسین. ص 24-12. کلینیک تخصصی افسردگی و اضطراب روان یار (1382). سایت روان یار www.Ravan .yar.com.
لواسانی، مسعود(1385). "رابطه رضایت شغلی،عزت نفس و سلامت روانی مربیان مرکز پیش دبستانی"، نشریه روانشناسی و علوم تربیتی، 30(1): 76-98.
مرادی‌زاده، مهدی (1388). "بررسی رابطه دلبستگی شغلی و جو سازمانی دبیران متوسطه ترتیب بدنی نواحی چهارگانه شهر اهواز،" پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز.
نیک پیما، نسرین؛ غلام‌نژاد، هانیه (1389). "عوامل مؤثر بر دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها در مورد ابعاد مختلف جو سازمانی"،. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، دوره 16 ک صص 78-72.