بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی با بلوغ سازمانی کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و فرهنگ سازمانی کارکنان با بلوغ سازمانی در دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران در سال 95 – 1394 بوده که تعداد آن ها (291) نفر می باشند. تعداد نمونه طبق جدول مورگان تعیین و سپس به صورت نمونه گیری تصادفی ساده تعداد (165) نفر مشخص شد. ابزار تحقیق دو پرسشنامه استاندارد و یک پرسشنامه محقق ساخته بوده که به منظور سنجش بلوغ سازمانی کارکنان پرسشنامه محقق ساخته با 20 سوال، ویژگی های شخصیتی پرسشنامه مک کری و کوستا(1992) با 60 سوال و فرهنگ سازمانی با پرسشنامه رابینز(1999) با 56 سوال استفاده شده است و اعتبار آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تعیین گردید، داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری و جدول آنووا تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد: 1) بین متغیر بلوغ سازمانی و فرهنگ سازمانی همبستگی بالایی وجود دارد، هرچه میزان فرهنگ  سازمانی بالا رود، میزان بلوغ سازمانی نیز بالا خواهد رفت. 2) بین ویژگی شخصیتی و ابعاد آن با بلوغ سازمانی مشخص شد که عامل برون گرایی بالاترین تاثیر را بر متغیر بلوغ سازمانی دارد. 3) بین فرهنگ سازمانی ومولفه هایش با بلوغ سازمانی مولفه خلاقیت و نوآوری بالاترین تاثیر را بر بلوغ سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

nvestigating the Relationship Between Personality Characteristics of Employees and Organizational Culture with Organizational Maturity of the Employees of the Faculty of Technical and Vocational School of Shariati School of Tehran

نویسنده [English]

  • sima amiri
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the relationship between personality characteristics and organizational culture of organizationally mature personnel of Dr Shariati Vocational School of Tehran using descriptive correlational methodology. The population of this study included all the 291 personnel of Dr Shariati Vocational School of Tehran in 2015-2016 academic year. The sample size was determined using Morgan Table. Then, using simple random sampling, a total of 165 participants were selected as the sample of this study. The instruments of this study included two standard questionnaires and a researcher-made questionnaire. In order to measure the organizational maturity of the personnel, the researcher-made questionnaire with 20 items, Mac Carrey and Costa Questionnaire of Personality Characteristics (1992) with 60 items, and Robins Questionnaire of Organizational Culture (1999) with 56 items were used. The reliability of the questionnaires were determined using Cronbach's Alpha Formula. The collected data were analyzed using indices of Coefficient of Correlation, Multivariate Regression Analysis and ANOVA Table. The results showed that: 1) There is a high correlation between organizational maturity and organizational culture.The more the organizational culture, the more the organizational maturity. 2) Extroversion has the strongest effect on organizational maturity among personality characteristics, its dimensions and organizational maturity. 3) Creativity and innovation have the strongest effect on organizational maturity among organizational culture, its components and organizational maturity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • organizational culture
  • organizational maturity
ابزاری، مهدی. (1389). مدیریت رفتار سازمانی. سازمان مدیریت و فشارهای روانی (نگرش کاربردی)، اصفهان: نشر ارکان.
 ابطحی، سید امین. (1394). بررسیرابطهفرهنگسازمانیوشیوهتصمیم گیریمدیرانشرکتگازاستانخوزستانبراساسمدلاسکاتوبروس.
 اسدی، اصغر؛ سفیدگران، بهارک؛ قلی پور، آرین. (1392). بررسیفرهنگسازمانیدرشکلگیرینوروتیکسازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هشتم، شماره 92.
 الحسینی، سید حسن. (1380). بالندگی سازمانی. تهران: انتشارات بهاریه.
امینی، محمدامین؛ نائبی، محمد.(1387). الگویبلوغقابلیتکارکنان. مجله تدبیر، شماره 198. صص 31.
جزایری، حسین؛ کرمی، پروین. (1388). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی شرکت آب و فاضلاب لرستان، جهاد دانشگاهی استان لرستان.
 جعفرپور تیرکلایی، مریم.(1391). بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بلوغ شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شهرداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
 حکمیان، حمید. (1385 ). بررسی کاربرد مدل بالندگی مدیریت سازمانی پروژه OPM3، در صنعت پتروشیمی، پروژة تحقیقاتی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، حوزة معاونت پژوهشی.
خدادادی، فریده. (1383). بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی وشغلی کارکنان با تعهد و بلوغ سازمانی سازمانی آنان درسازمان آب وبرق اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه اهواز.
 خیش کار، شکوفه. (1393). بررسیمیزانانطباقبلوغفکریکارکنانپتروشیمیشهیدتندگویانباسبکهایمدیریتیاعمالشدهسیستمهایچهارگانهلیکرت. کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 داون شولتز، سیدنی الن شولتز(1381) . نظریه های شخصیت، ترجمه: یحیی سید محمدی  چاپ چهارم، اتشارات موسسه نشر ویرایش.
رابینز، استیفن(1383). مدیریت رفتار سازمانی، جلد سوم، ترجمۀ: علی پارساییان و سید محمد اعرابی چاپ اول، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
زارعی متین، حسن .( 1387 ). مبانی سازمان و مدیریت ،رویکرد اقتصادی ، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سلطانی، ا. (1389). ابزارهای خود ارزیابی و بهبود در مدیریت منابع انسانی. چاپ اول، اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
شاملو، سعید. (1387). بهداشت روانی،تهران: انتشارات رشد.
 شاین، ادگار (1383)، مـدیریت فرهنـگ سـازمانی و رهبـری، ترجمـه بـرزو فرهـی بوزنجانی و شمس الدین نوری نجفی، چاپ اول، تهران: سیمای جوان .
شفیع‌آبادی ،‌عبدالله. (۱۳85). راهنمایی ومشاوره تحصیلی و شغلی،‌ چاپ اول، تهران :انتشارات سمت.
 
 غفاری، مسعود.(1378). بنیاد شناسی رفتار، تهران: انتشارات مرکز آموزش و پژوهش زندان ها.
مشبکی، اصغر. ( 1385 ). مدیریت رفتار سازمانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ترمه.
 مغانلو، مهناز.(1386). رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک های هویت و دینداری ، پایان نامه کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تربیت مدرس.
   نصیری پور ا. ا.؛ هلالی بناب م. ا.؛ رئیسی پ . (1388). سبکهای رهبری مدیران شبکه های بهداشت و شاخص های عملکردی، مدیریت سلامت.