بررسی رابطه بین هوش‌ها ی چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بررسی رابطه بین هوش‌ها ی چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر تهران
محمد برمه [1]
 فرشته کردستانی[2]
 
تاریخ وصول:  14/10/97                                                 تاریخ پذیرش: 25/3/98
 
چکیده
در پژوهش " بررسی رابطه بین هوش‌ها چندگانه مدیران با استقرار سبک مدیریت مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر تهران"روش انجام تحقیق توصیفی بوده و طرح پژوهش از نوع مطالعات همبستگی می‌باشد. جامعه آماری عبارتست از تمامی مدیران مقطع ابتدایی شهر تهران (مدارس عادی، شاهد، هیأت امنایی، تیزهوشان و غیردولتی) که از میان آن‌ها 320 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.ابزار گردآوری اطلاعات شامل 2 پرسشنامه هوش‌های چندگانه گاردنر وپرسشنامه مدیریت مشارکتی چوپانی بوده است . پایایی و روایی ابزارهای گردآوری اطلاعات توسط ضریب آلفای کرانباخ و روایی محتوایی بررسی شده و نتایج حاصله به صورت مفصل قبلاً بیان گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها در 2 بخش توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش توصیفی با استفاده از شاخصهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار spss نتایج به شرح زیر به دست آمد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که هوش‌های چندگانه مدیران (هوش طبیعت‌گرا، هوش منطقی، هوش برون‌فردی و هوش موسیقایی) همبستگی مثبت و معنی داری با استقرار سبک مدیریت مشارکتی که شامل مقوله‌های مشارکت کارکنان در حل مشکلات، مشارکت کارکنان در هدف گذاری، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی می‌باشد، دارند.[1] کارشناسی ارشد مدیزیت آموزشی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز


[2] استاد رهنما و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship Between Managers' Multiple Intelligences with the Establishment of Participatory Management Style in Elementary Schools in Tehran

نویسندگان [English]

  • mohammad barmeh
  • fereshteh kordestani
چکیده [English]

In the research, "The study of the relationship between multiple managers' intelligences with the establishment of participatory leadership style in elementary schools in Tehran" is a descriptive study method and the research is a correlation study. The statistical population consisted of all primary school principals in Tehran (ordinary schools, witnesses, board of trustees, gifted and non-governmental), of whom 320 were selected by stratified sampling method. Data collection tools consisted of two Gardner multiple intelligences questionnaires And the shepherd's collaborative management questionnaire. Reliability and validity of information gathering tools were investigated by Cronbach's alpha coefficient and content validity and the results were presented in the form of a joint statement. Data analysis was done in two sections: descriptive and inferential. In the descriptive section, using descriptive indexes such as mean and standard deviation and inferential statistics, Pearson correlation coefficient and stepwise regression were obtained using SPSS software. The results were as follows. The results of the research show that the multiple intelligences of managers (natural intelligence, logical intelligence, bipartite intelligence and musical intelligence) have a positive and significant correlation with the establishment of a participatory management style that includes employee participation issues in solving problems, employee participation in targeting, Employee participation in decision making and employee participation in organizational change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Multiple Intelligences
  • Collaborative Management
حق شناس، اصغر و همکاران (1386). الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت. سال دوم. شماره 8.
حمیدی زاده، محمد رضا (1386). تصمیم­گیری هوشمند و خلاق. تهران: انتشارات ترمه.
خلیل پور، سید علی (1384). مدیریت مشارکتی (نظام پیشنهادها). نشریه کنترولر، شمارۀ 19.
دلاور، علی (1375). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: موسسه نشر ویرایش.
رابینز، استفین پی (1389). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
راسخ، نازنین (1386). تعیین ارتباط بین مدیریت مشارکتی و کارآفرینی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
راهی، پوریا (1385). بررسی و تجزیه و تحلیل میزان اثربخشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت بهره­برداری نفت و گاز آغاجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرمزگان.
رهنورد، فرج الله (1380). مدیریت مشارکتی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
زارع، قاسم و همکاران (1386). بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی و توانمندسازی کارشناسان و کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور. نشریه علوم حرکتی و ورزش، سال پنجم، جلد اول، شماره 9، بهار و تابستان 1386.
سیف، علی اکبر (1391). روانشناسی پرورشی نوین / روانشناسی یادگیری و آموزشی (ویرایش هفتم). تهران: نشر داوران.
شفیعی، عین الله و مسعودی، عصمت (1385). آشنایی با مدیریت مشارکتی و نقش آن در بهبود بهره­وری، فصلنامه مدیریت فردا، سال چهارم، شماره­های 15 و 16.
شیخ محمدی، مجید و تولیت زاده، محمد رضا (1380). مدیریت مشارکتی بر اساس نظام پیشنهادها، انسیتیتو ایز ایران.
طوسی، محمد علی (1377). مشارکت در مدیریت و مالکیت. تهران: سازمان امور اداری استخدامی کشور.
طوسی، محمد علی (1383). مشارکت و مدیریت مشارکت جو (نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 عباس زادگان، سید محمد (1376). مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری، تهران: شرکت سهامی انتشار.
عبدی، فاطمه (1390). هوش­های چندگانه و کارکرد آنان در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
فارسی، افسانه (1395). بررسی رابطه اخلاق حرفه­ای با تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور.، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
میرکمالی، محمد (1385). رهبری و مدیریت آموزشی، تهران، نشر سیطرون.
ناصحی فر، وحید (1385). مدیریت مشارکتی؛ مفاهیم و نکات کاربردی، فصلنامه توسعه مدیریت، شمارۀ 47 و 48.
نصیری، فخر السادات؛ محمد داودی، امیر حسین و کریمی جاوید، فاطمه (1390). رابطه بین مهارت­های مدیران با هوش چندگانه آنان در مدارس متوسطه شهر همدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.
نعمت پور، سهیلا (1394). بررسی رابطه هوش­های چندگانه گاردنر و خود کارآمدی با یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه شهر تهران، مقاله ارائه شده در کنفرانس بین­المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی.
نیرو، محمد؛ حاجی حسین نژاد، غلامرضا و حقانی، محمّد (1390). تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه­ی هونی­های چندگانه گاردنر بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان اول دبیرستان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم، شمارۀ 2..