بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با هوش اخلاقی و هوش معنوی در بین مدیران مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان قلعه گنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سیستان و بلوچستان، شهرستان سراوان، خیابان آزادی سوم

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت استراتژیک با هوش اخلاقی و هوش معنوی در بین مدیران مقطع متوسطه اول و دوم شهرستان قلعه گنج بود این پژوهش، در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی قراردارد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه اول و دوم مدارس دولتی شهرستان قلعه گنج در سال تحصیلی 95-96 که تعداد 86 نفر، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 70 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده، ابزارهای جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ در این‌ پژوهش برای متغیر مدیریت استراتژیک (پرسشنامه گوریان و همکاران(1390)، برای متغیر هوش اخلاقی (پرسشنامه لنیک و همکاران(2005) و برای متغیر هوش معنوی (پرسشنامه کینگ(2008) بودند. اطلاعات با نرم افزار SPSS 23 با استفاده از روش آمار توصیفی و آزمون آماری استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان‎ داد که بین مدیریت استراتژیک با هوش اخلاقی  و ابعاد آن(درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش)رابطه مثبت معناداری وجود داشت(01/0>p). همچنین بین مدیریت استراتژیک با هوش معنوی و ابعاد آن(تفکر انتقادی وجودی، ایجاد معنای شخصی، آگاهی متعالی و ایجاد موقعیت هوشیاری) رابطه مثبت معناداری وجود داشت(01/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Strategic Management with Moral Intelligence and Spiritual Intelligence among principals of first and second high schools of qale ganj city

نویسنده [English]

  • Fatemeh Al-sadat Robati
سیستان و بلوچستان، شهرستان سراوان، خیابان آزادی سوم
چکیده [English]

The purpose of this study is to consider the relation of The Relation between Strategic Management with Moral Intelligence and Spiritual Intelligence among principals of first and second high schools of qale ganj city. This research is among descriptive correlational study. A sample of 76 Secondary school administrators of qale ganj considered. The tools of data collected for the variable Strategic Management is the questionnaire of Strategic Management Goryan et al, for the variable Moral Intelligence is the questionnaire of link et al and questionnaire King for the variable of Spiritual Intelligence. Information are analyzed with SPSS software using descriptive statistics and inferential tests (Pearson correlation). The results showed that there was a positive significant relationship between Strategic Management With Moral Intelligence(Honesty, Responsibility, Compassion, Forgiveness), there was a positive significant relationship between Strategic Management With Spiritual Intelligence(Critical Existential Thinking, Creating Personal Meaning, Transcendental Consciousness, and Creating Awareness).
                                              

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management
  • Moral Intelligence
  • Spiritual Intelligence
اسگندری ،غ؛اسگندری،ک؛بیک زاده،ج ؛ کرد بچه،ش (1391). تأثیرهوشاخلاقیمدیران­برمهارتهایارتباطیآناندرسازمانتأمیناجتماعی.فراسوی مدیریت،سالششم،شماره21،صص128-105.
اسهر لوس،و و داداشی خاص،ا (1391). تأثیرهوشمعنویمدیرانبرعملکردکارکنانسازمانهایدولتی.ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی،دوره دوم،شماره3،صص135-97.
باقرپور،م ؛ عبدالله زاده،ح(1391).رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان.فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال سوم،شماره2،پیاپی10،صص87-98.
با عزت،ف و شریف زاده، (1391). رابطةهوشمعنویوهوشهیجانیبااسترسشغلیکارکناندانشگاه. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره چهارم / شماره 13،صص68-55.
بهرامی،س؛یارمحمدیان،م ؛رجایی پور،س و بختیار نصرآبادی،ح (1390). تبیینرابطهکارکردهایمدیریتاستراتژیکمنابعانسانیونوآوریفنیدردانشگاه- هایدولتیاستاناصفهان.پژوهش نامه مدیریت تحول،سال سوم،شماره6،صص115-96.
بهرامی،س؛یارمحمدیان، ؛رجایی پور،س و بختیار نصرآبادی،ح (1391).رابطه ساده و چند گانه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نو آوری اداری در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی اصفهان.مدیریت اطلاعات سلامت،9(6)،صص877-870.
نوربخش،م ؛میرنادری،ع(1384).بررسیرابطهجوسازمانیبارضایتشغلیدرمعلمانتربیتبدنیدورهمتوسطهشهراهواز.فصلنامه المپیک،سال سیزدهم،شماره 1،صص18-7.
حاجی پور،س ؛ کریمی تکلو،س (1394). اخلاق کاربردی؛تجزیه و تحلیل بنیادی هوش معنوی و اخلاق حرفه ای مدیران و کارکنان.فصلنامه علمی- ترویجی اخلاق،سال 5،شماره19،صص222-185.
خلیلی حسین آبادی،س ؛خلیلی جولرستانی،س ؛درخشان،م (1394). تأثیرهوشمعنویدرارتقاءعملکردشغلیکارکنانپلیس.بصیرت و تربیت اسلامی،سال دوازدهم،شماره33،صص183-161.
خدابخش، ع؛ بهنیا،بردیا(1394). بررسی رابطه هوش معنوی و هوش اخلاقی با مدیریت استراتژیک مدیران بانک ملت استان مازندران،کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران، دوره1،ش8.
رسولی،ر؛ضماهنی،م ؛ شهر آئینی،س (1393). بررسیتأثیرمدیریتاستراتژیکمنابعانسانیبرعملکردمالیشرکتهادربورستهران.مجله راهبرد مدیریت مالی،سال دوم،شماره7،صص33-57.
رنگریز،ح  ؛ملک محمدی،م (1390). بومی سازی مدل مفهومی و رفتاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی. علوم رفتاری،دوره 3،شماره 9،صص71-83.
زارعی متین،ح؛خیر اندیش،م ؛ جهانی،ح(1390). شناسایی و سنجش مولفه های هوش معنوی در محیط کار؛مطالعه موردی در بیمارستان لبافی نژاد تهران.پژوهش های مدیریت عمومی،سال چهارم،شماره دوازدهم،صص71-94.
سهرابی، ف؛ ناصری، ا (1388). بررسی مفهوم و مولفه های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن. پژوهش در سلامت روانشناختی . دوره 3، شماره 4، صص: 77-69.
شهابی نیا،س ؛آقا بصیری سرابی،س(1392). بررسیرابطهیبینمعنویتسازمانیورفتارشهروندیسازمانیمطالعهموردی:کارکنانتامیناجتماعیشهرستانتویسرکاناستانهمدان.مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری،کیش،انتشارات کمال الملک.
صافی،اح(1391).سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش.ویراست دوم،تهران،انتشارات ارسباران.
گیو جودی،ش ؛رضایی، ا(1393). رابطههوشاخلاقیباهوشهیجانیوهوشسازمانی مدیران. نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی ،سال هفتم،شماره28،صص38-21.
گیوریان،ح ؛دیندار، ف(1390). بررسی تاثیر مولفه های مدیریت استراتژیک بر اثر بخشی آموزشگاه ها.فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت آموزشی،سال دوم،شماره چهارم،صص142-125.
محمودی،م؛سیادت،س ؛ شادان فر،ف(1391). رابطهیمؤلفههایهوشاخلاقیورهبریتیمیمدیرانگروههایآموزشی دانشگاههایشهرزاهدان.فصلنامه علوم تربیتی،سال پنجم،شماره 19،صص126-107.
مختاری پور، م(1387). رابطههوشسازمانیومدیریتدانش، مجله مدیریت دانش سازمانی، شماره 30،صص19-17.
مرعشی،س؛نعامی،ع؛بشلیده،ک؛زرگر،ی و غباری بناب،ب(1391). تاثیر آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی،اضطراب وجودی،و هوش معنوی در دانشجویان دانشکده نفت اهواز، دست آوردهای روانشناختی، دوره19،ش1.