بررسی روابط مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در آموزشگاه‌های تدریس زبان های خارجی ناحیه چهار شهرستان تبریز با رویکرد دیماتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی روابط ما بین مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی در آموزشگاه­های تدریس زبان های خارجی ناحیه چهار شهرستان تبریز می­باشد. شاخص­های به کارگیری مؤثّر بر رفتار شهروندی سازمانی که در تحقیقات قبل شناسایی شده­اند به عنوان متغیرهای این تحقیق هستند. روش تحقیق توصیفی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل 48 نفر از مدیران آموزشگاه‌ها تدریس زبان های خارجی ناحیه چهار شهرستان تبریز می­باشد. به دلیل محدود بودن اعضای جامعه آماری، کل اعضای آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده است. جمع آوری داده­ها  نیز توسط پرسش نامه محقق ساخته انجام پذیرفته که روایی و پایایی آنها به ترتیب با روایی محتوایی و آزمون مجدد مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش دیماتل بهره­گیری به عمل آمده است. هم‌چنین تجزیه و تحلیل نهایی داده ها توسط نرم افزارMATLAB انجام شده است. نتایج نهایی حاکی از این است که، مؤلفه «جوانمردی» با بالاترین میزان اثرپذیری و مؤلفه «نوع دوستی» با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationships between the Components of Organizational Citizenship Behavior Based on DEMATEL Approach: A Case Study

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationships between the components of organizational citizenship behavior in Tabriz Foreign Language Teaching Institutes, zone four. The variables in this study were the effective implementation of organizational citizenship behavior components which have been identified in previous researches. The research type is descriptive and the statistical population includes 48 managers of the institutes. Due to the limited number of the population members, all of them were selected. For data collection, two researcher-made questionnaires were used. After determining the content validity of the questionnaires, their reliability were estimated through test – retest method. DEMATEL method was also used for data analysis and the final analysis of data was done through the use of MATLAB software. The results show that "magnanimity” has been identified as the most influenced indicator and "altruism" as the most influential one.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational citizenship behavior
  • DEMATEL
  • Influential and influenced components