بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش دربین معلمان ابتدایی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش در بین معلمان ابتدایی انجام شده است. اجرای این پژوهش، توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری روش بوده و جامعه آماری مشتمل بر کلیه معلمان ابتدایی شهرستان املش (500 نفر) می باشد که از جامعه حاضر حجم نمونه آماری توسط جدول مورگان 230 نفر محاسبه و با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی (کویین و گارت، 1991)، پرسشنامه کارآفرینی بارینگر و بلودرن (1999) و پرسشنامه تسهیم دانش وانگ و همکاران (2008) بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده و برازش مدل با شاخص های برازش بررسی شد. اهم یافته ها حاکی از آن است که بین متغیرهای فرهنگ سازمانی، کارآفرینی سازمانی و تسهیم دانش همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. از تحلیل همبستگی میان متغیرهای برون‌زا و درون‌زا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که افزایش در فرهنگ سازمانی منجر به افزایش در نمرات کارآفرینی سازمانی و تسهیم دانش می شود. به علاوه افزایش در تسهیم دانش همراه با افزایش در نمرات کارآفرینی سازمانی می‌باشد. در نهایت مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که تسهیم دانش تاثیر فرهنگ سازمانی را بر کارآفرینی سازمانی میانجی گری می کنند. در پایان پیشنهادات کاربردی در راستای نتایج حاصل شده ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Culture and Organizational Entrepreneurship Considering the Mediating Role of Knowledge Sharing Among Elementary Teachers

نویسندگان [English]

  • mehdi moayenikiya
  • Ramin gharibzadeh
  • ali aghaei
  • alireza porghasem
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational culture and organizational entrepreneurship by considering the role of mediator of knowledge sharing among elementary teachers. The implementation of this research is descriptive (non-experimental) and the research design is a correlation between the structural equation modeling method and the statistical population consists of all primary school teachers in Amlash city (500 people). The sample size is 230 people by the Morgan table. Calculated and selected by sampling. easurement tools consisted of Organizational Culture Questionnaire (Queen & Garter, 1991), Barringer & Bellederen Entrepreneurship Questionnaire (1999) and Knowledge Sharing Questionnaire (Wang et al., 2008). Pearson Correlation and Structural Equation Modeling (LISREL) were used to analyze the data and fit the model with fitness indexes. The most significant findings indicate that there is a positive and significant correlation between organizational culture, organizational entrepreneurship and knowledge sharing. From correlation analysis between exogenous and endogenous variables, it can be concluded that the increase in organizational culture leads to an increase in organizational entrepreneurship scores and knowledge sharing. In addition, the increase in knowledge sharing is accompanied by an increase in organizational entrepreneurship scores. Finally, the model of structural equations shows that knowledge sharing interacts organizational corporate culture with organizational culture. At the end of the application, the recommendations are presented in order to achieve the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Organizational Entrepreneurship
  • Knowledge Sharing
  • Primary Teachers
ابراهیمی، عباس؛ محمدی فاتح، اصغر و حاجی پور، ابراهیم (1391). بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، مدیریت نظامی، دوره 12، شماره 47، صص 161-135.
اخوان، پیمان و درویش زاده، مرضیه (1390). ارائه چارچوب مدیریت بحران مبتنی بر مکاتب فکری مدیریت دانش ایرل در بحران زلزله، پژوهش نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 27، شماره 1.
اردلان، محمدرضا؛ سلطانزاده، وحید و بهشتی راد، رقیه (1393). ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآافرینی سازمانی، نامه آموزش عالی، دوره 7، شماره 27: 34-11.
امین بیدختی، ع ا؛ صالح پور، م: 1386، رابطه رضایت شغلی با تعهدسازمانی در کارکنان آموزش و پرورش، دو ماهانه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دوره جدید، شماره 26.
جابری، اکبر؛ سلیمی، مهدی و خزایی پول، جواد (1392). بررسی تأثیر انگیزش های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش کارکنان در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی کارمندان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان)، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 16، پیاپی: 75-55.
جزنی، نسرین (1380)؛ مدیریت منابع انسانی، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
حسن مرادی، نرگس (1383). رهبری سازمان های دانش آفرین و یادگیرنده، مجموعه مقاللات ارائه شده در همایش منطقه ای مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش، 30 بهمن 1382، انتشارات علمی دانشگاه آاد اسلامی واحد رودهن، تهران: ساوالان.
حسینی (1385). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده تربیت مدرس، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
داونپورت، تامس اچ، لارنس پروساک (1998)، مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران:ساپکو.
دهقان نجم آبادی، عامر و پیران، محمد (1391). بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه میان رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: نمایندگی های یک شرکت بیمه در شهر ساوه)، تازه های جهان بیمه، شماره 71: 5-21.
رضایی دولت آبادی، حسین؛ خزایی پول، جواد؛ کیالاشکی، جعفر؛ امانی، مجتبی و وریج کاظمی، رضا (1392). طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل، نشریه مدیریت بحران، دوره 2، شماره 3، صص 57-65.
 سالاریان، محسن؛ حبیبی، شهربانو و بهرام پور، خاطره (1394). بررسی رابطه تعهدسازمانی و قابلیت یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)، اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری).
سعیدی، پرویز (1389). شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کویین و گارت، روانشناسی تربیتی، دوره 1، شماره 2: 59-49.
قنواتی، مهدی و صمدی، منصور (1391). تاثیر گرایش بازار و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط فعال در استان تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال هفتم، شماره 25، ص 92-73.
کلاته‌سیفری، معصومه و فریدون تندنویس. (1392). « رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران».  نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. تربیت معلم تهران. تهران. سال دوم(دهم پیاپی)، شماره4(بیستم پیاپی)، پاییز و زمستان 1391.
مشبکی، اصغر (1380). مدیریت رفتار سازمانی: تحلیل کاربردی، ارزش از رفتار انسانی، تهران: نشر ترمه، چاپ دوم.
مقیمی، محمد (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمانهای غیردولتی: NGOs، تهران، دانشگاه تهران.