نقش میانجیگری ساختار سازمانی در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی وتعهد سازمانی با نقش واسطه ای ساختار سازمانی درادارات آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل110نفراز کارکنان شاغل در اداره آموزش وپرورش ناحبه1 شهرکرمانشاه بود که با استفاده از فرمول کوکران 85 نفر بعنوان نمونه انتخاب شد. گردآوری داده ها به وسیله 3 پرسشنامه ها استاندارد «تعهد سازمانی، فرهنگ سازمانی، و ساختار سازمانی، انجام شد. تجزیه تحلیل داده ها در دوبخش بوسیله آمار توصیفی(فراوانی،فراوانی درصد، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده، چندگانه، و تکنیک مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS 22 و لیزرل تجزیه و تحلیل انجام شد تاثیر بین فرهنگ ماموریتی و تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای ساختار سازمانی در اداره آموزش پرورش شهرستان کرمانشاه برابر 0.613 بوده و سطح معناداری ان برابر 0.033 و کمتر از 0.05 است لذا می توان نتیجه گرفت که بین فرهنگ ماموریتی و تعهد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای ساختار سازمانی در اداره آموزش پرورش شهرستان کرمانشاه رابطه وجود دارد نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی با نقش واسطه ای ساختار سازمانی ارتباط معناداری دارند و هر سه متغییر بر فرآیند سازمان و در نتیجه عملکرد کارکنان در سازمان نقش آفرینی می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mediating role of organizational structure in relation between organizational culture and organizational commitment in Kermanshah Education Offices

نویسندگان [English]

  • kobra nari
  • yahya safari
  • mohammad mahdiyan
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of investigating the relationship between organizational culture and organizational commitment with the intermediate role of organizational structure in the education and education of Kermanshah city. The statistical population of the study consisted of 110 personnel employed in the Department of Education in Kermanshah 1 Division. Using Cochran formula, 85 individuals were selected as sample. Data collection was done by three standard questionnaires: organizational commitment, organizational culture, and organizational structure. Data analysis was done in two parts by descriptive statistics (frequency, frequency, mean, standard deviation) and inferential (Pearson correlation coefficient, simple linear regression, and structural equation modeling technique) using Excel, SPSS 22 and LaserL The analysis was done. The effect of mission culture and organizational commitment regarding the intermediate role of organizational structure in Kermanshah County Education Administration is 0.613 and its significance level is 0.033 and less than 0.05. Therefore, it can be concluded that between mission culture and Organizational commitment due to the intermediary role of organizational structure in Shiraz University's education administration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Commitment
  • organizational culture
  • Organizational structure
  • Structural equations
مرادی،مرتضی،جلیلیان ،حمیدرضا(1394). تأثیر توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا،نقش میانجیگری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی،فصلنامه نظارت وبازرسی ،سال نهم،شماره18،صص74-94
زرگر باشی،سهیل،کامرانی،محسن،بیات،محمد(1394). کاربست مدل سه عاملی آلن ومیردر الویت بندی عوامل موثر بر تعهد سازمانی(موردمطالعه سازمان برق منطقه ای تهران)، سی امین کنفرانس بین المللی برق
برات پور،محمد(1393). پایان نامه بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان ،دانشگاه آزاد واحد ابهر
فرخی،محسن(1394). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با وجدان کاری وتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی سال هفتم،شماره دوم،صص27-29
دوستی، محمد؛ اسماعیل‌زاده، محمد؛ حسینی، هانیه؛ (1393). سکوت سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی و تعهد کارکنان. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار و اقتصاد و مدیریت.
تقوی فرد،محمد تقی،شیرزاد،مهران،صلوتی،زینب،علی پور ، اشرف،(1393). بررسی ارتباط بین فرهنگ وتعهد سازمانی با مدیریت دانش ،مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات ،سال اول،شماره4
قدمی،محسن،مرزبان ،اسماعیل،قدمی،مینا(1392). رابطه فرهنگ با پیچیدگی ساختار سازمانی( مورد کاوی صدای جمهوری اسلامی ایران) ، مجله مدیریت فرهنگی،شماره 19 ،سال 7،صص24-20
شفیع زاده،حسن،شوقی ،رضا(1391). رابطه بین ساختار سازمانی وکارکنان خلاقیت آرشیو،مجله مدیریت،دوره3،شماره13،صص187-200
جمشیدی،علی(1390). بررسی رابطه ابعادساختاری باتعهدسازمانی در مدارس کوهدشت،دوفصلنامه برنامه وبودجه، شماره105،صص187-195
حریری،نجلا،جعفری،مهناز(1390). رابطه فرهنگ سازمانی وساختار سازمانی در اسنادوکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه مطالعات ملی کتابداری وسازماندهی اطلاعات، سال دهم،صص123-135
دوستی، محمد؛ اسماعیل‌زاده، محمد؛ حسینی، هانیه؛ (1393). سکوت سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی و تعهد کارکنان. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار و اقتصاد و مدیریت.
صالحی،سید یوسف (1394). اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر ساختار سازمانی وخلاقیت کارکنان صنایع فلزی شهر صنعتی کاوه ،فصلنامه علمی ،پژوهشی مدیریت،سال ششم،شماره سوم،صص56-80