بررسی رابطه بین فرهنگ مشارکتی با مدیریت دانش و تأثیر آن‌ها در توسعه سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ مشارکتی با مدیریت دانش و تأثیر آن­ها در توسعه سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه است. روش پژوهش مورد نظر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان (630 نفر) دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 95-96 بوده که از بین آن‌ها 230 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکو و تاکوچی با پایایی (96/0)، پرسشنامه فرهنگ مشارکتی دنیسون با پایایی (90/0) و پرسشنامه توسعه سازمانی لوک و کرافورد با پایایی (95/0) و روایی متخصصان برای هر سه ابزار مناسب گزارش شده است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها، تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر گذاری فرهنگ مشارکتی بر مشارکت سازمانی و توسعه سازمانی و همچنین تأثیر گذاری مدیریت دانش بر توسعه سازمانی با توجه به (P ≤ 0/05) مورد تأیید قرار می­گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the relationship between cooperative culture as well as knowledge management and their effects on organizational development.

نویسندگان [English]

  • Omid Milani
  • Mohsen Fallah Framarzi
  • Ruhollah Bagheri Majd
  • Asieh Tayari Fard
Urmia University
چکیده [English]

The aim of the present study is to explore the relationship between cooperative culture as well as knowledge management and their effects on organizational development. The study follows a correlational design . The statistical population comprises of 630 employers working at university and 230 people were chosen as statistical sample using Morgan table. The instruments used were Nonako and Takochi Knowledge Management Scale, Danison Cooperative Culture Questionnaire, and Lok and Craford Organizational Development Inventory where the reliability was measured as 0.96, 0.90, and 0.95, respectively. The analysis was done employing SPSS and multivariate variance. The results indicated a significant effect of cooperative culture on organizational cooperation and organizational development. Also, the effect of knowledge management on organizational development Due to the was( p=≤0/05) confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative culture
  • Knowledge Management
  • Organizational Development
ا
حمدوند، ع. (1381). اثرات و کارکردهای تکنولوژی اطلاعات در زمینه آموزش عالی، مجموعه مقالات همایش کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ایران، انتشارات دانشگاه اراک، اراک.
بلوکی، س. (1391). تأثیر آموزش مهارت­های ارتباطی بر فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان جهاد کشاورزی شهر اصفهان، پایان­نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم تحقیقات، خوزستان.
ترک­زاده، ج؛ صباغیان، ز؛ یمنی دوزی سرخابی، م و دلاور، ع. (1387). ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی دانشگاه­های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران، آموزش عالی ایران، 1 (2)، 31-50.
تقی­زاده، ه و غفارتاری، غ. (1388). بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت بر بالندگی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، مدیریت صنعتی، 4 (7)، 113-131.
حاضری، ا و صراف­زاده، م. (1385). مدیریت دانش در کتابخانه­ها و نقش کتابخانه­های دانشگاهی،نما (مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)، 5 (4).
خردمند، ا و ناظم، ف. (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، فراسوی مدیریت، 3 (12)، 159-181.
خورشیدی، ص؛ لوکس، ک و تسلیمی، م. س. (1387). نگرش سیستمی به بهره­وری تصمیم­گیری گروهی، پژوهش­های مدیریت. 1 (1)، 7-40.
دلایی میلان، ع و فریدونی، م. (1392). مطالعه­ی میزان کاربست مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، 11 (52)، 936.
دودراشتات، ج. (1381). دانشگاه در قرن بیست و یکم: داستان دواینده، ترجمه علی محمد احمد­وند و محسن وارثی، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، 35-85.
رابینز، ا. (1380). مبانی رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران، نشر دانشگاه آزاد اسلامی.
رادفر، ر؛ رضایی ملک، ن و رضایی ملک، م. (1393). ارزیابی میزان بهبود عملگرهای مالی سازمان با پیاده­سازی سیستم مدیریت دانش. فصلنامه علمی- پژوهشی حسابداری مدیریت، 7 (21)، 33-46.
رامفل، م. (2002). جوامع دانش محور چالش­های جدید برای آموزش عالی. ترجمه مرضیه مختاری­پور و مصطفی عمادزاده، 1387، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
راولی، د. ج؛ لوهان، دی. ه و دولنس، ج. م. (1383). تغییر راهبردی در دانشگاه­ها  مراکز آموزش عالی، برنامه­ریزی برای بقا و موفقیت. ترجمه حمید­رضا آراسته، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
رضائیان، ع؛ احمدوند، ع. م و تولایی، ر. (1388). بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبر دانش در سازمان­ها. دو فصلنامه توسعه انسانی پلیس، 6 (27)، 34-36.
زارعی متین، ح. (1390). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، چاپ دوم، تهران، نشر آگه.
سید عامری، م. ح. (1387). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره­وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان­های آذربایجان شرقی و غربی. فصلنامه حرکت، شماره: 35، 143-158.
فقیهی فرهمند، ن. (1381). مدیریت پویایی زمان. تهران، فروزش.
قاسمی، ب. (1380). تئوری­های رفتار سازمانی. تهران، نشر هیأت.
کرمی، م. (1384). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در گروه خودرو سازی بهمن. مرکز بهمن خودرو. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
مهر­علی­زاده، ی. (1388). نظریه­های نوین مدیریت (مبانی نظری و تجربی). انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ اول، 31.
نصرالله­پور، م. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی انسانی. مجله تدبیر، شماره: 157.
نعمتی، م. (1385). مدیریت دانش، فرهنگ و آموزش عالی، مجله رشد فناوری، شماره 28، 29-30.
نیک­پور، ا و سلاجقه، س. (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه  اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. فراسوی مدیریت، 4 (14)، 7-18.