بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،دورود، ایران

3 هیات علمی

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی، به روش توصیفی- پیمایشیبه انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش شامل 146 نفر ازکارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی است که در 12 اداره و 1 مدیریت مشغول به خدمت می‌باشند.به دلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه گیری به عمل نیامد و تمامی اعضاء جامعه آماری که تعداد آنان 146 نفر می باشد مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزار مورداستفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای شامل سه بخش: اطلاعات جمعیت شناختی، پرسش‌نامه توانمندسازی اسپریتزر، پرسش‌نامه یادگیری سازمانی نیفه می‌باشد.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: بین هر یک از مؤلفه‌های پنج‌گانه توانمندسازی با یادگیری سازمانی ارتباط قوی و مثبت وجود دارد. این رابطه بین احساس معناداری شغل با یادگیری سازمانی(r=0/937)، بین احساس شایستگی و یادگیری سازمانی(r=0/934)، بین احساس استقلال با یادگیری سازمانی(r=0/924)، بین احساس مؤثر بودن در شغل با یادگیری سازمانی(r=0/953)، بین احساس اعتمادبه همکاران و یادگیری سازمانی(r=0/964)، بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relationship between organizational learning and librarian empowerment of public libraries in Markazi Province

نویسندگان [English]

  • safar Moradininia 1
  • Mansour Torkiantabar 2
  • tahereh hasommi 3
1 Islamic Azad university
2 Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University,Doroud, Iran
چکیده [English]

The present research is conducted to study the relationship between organizational learning and librarian empowerment of public libraries in Markazi Province. This is a descriptive survey. Research statistical population included 146 librarians of public libraries in Markazi province working at 12 offices and 1 management unit. Due to limited statistical population, all (146) individuals were investigated without sampling. Research data were collected using through a demographic questionnaire, Spritzer's psychological empowerment questionnaire, and Nife's Organizational Learning Questionnaire. Research results showed that there is a strong positive relationship between five empowerment components and organizational learning. The significant relationship between job and organizational learning was 0.937; it equaled 0.934 for the relationship between competence and organizational learning. The relationship between independence and organizational learning was measured r=0.924; the relationship between effectiveness and organizational learning was obtained 0.953. And finally, the relationship between trust in colleagues and organizational learning was 0.964.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organizational learning
  • Empowerment
  • librarians
  • public libraries
  • Markazi province