نقش هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری در خودکارآمدی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 
 
 
 
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش هوش­معنوی و کیفیت ­زندگی­کاری در خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان است که از روش همبستگی  استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال 1393 است با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و  بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد  310 نفر انتخاب شدند. برای ­گردآوری داده­های مورد نیاز از پرسشنامه­های استاندارد  هوش معنوی، کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمونt تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان بالاتر از حد متوسط(3) و هم چنین وضعیت کیفیت زندگی­کاری آنان در­حد متوسط(3) بود. بین هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معنادار، هم چنین بین کیفیت زندگی کاری و خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از طریق هوش معنوی و کیفیت زندگی کاری معلمان می توان خودکارآمدی معلمان را پیش بینی کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of spiritual intelligence and quality of work life in teachers’s self-efficacy

نویسندگان [English]

  • Siros ghanbari
  • madineh hemati
چکیده [English]

The aim of present study is to investigate the effect of spiritual intelligence and quality of work life on teachers self-efficacy of elementary schools in Hamedan city in 1393. Using relative stratified random sampling and based on kerjci and Morgan table 310 teachers selected. For data collection standard questionnaires of spiritual intelligence quality of work life, and teachers self- efficacy were used. For data analysis pearson correlation and multiple regression analysis were used. The results showed that spiritual intelligence and teachers self-efficiency of elementary schools were above the average(3) as well as their  quality of working life was average(3). Between spiritual intelligence and teachers self- efficacy there was significantly positive relationship. As were as between quality of work life and teachers self –efficacy. The result of multiple regression analysis showed that using spiritual intelligence, quality of work life teachers we can predict teachers self-efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • quality of work life
  • self-efficiency
  • elementary school teachers
ارجمند راد، ا. (1395). مقایسه مهارت های خودکارآمدی درتکفرزندانوچندفرزندانپسراننوجوان، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تیر ماه 1395، صص، 10-1.
اردلان، م.ر؛  قنبری، س و محمدی شاهد، ا. (1392). بررسی رابطه بین عارضه یابی سازمانی با کارآفرینی و کیفیت زندگی کاری از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه علوم پزشکی همدان، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال پنجم، ش 17، صص، 89-12.
اردلان، م.ر؛ سرچهانی، ز  و سرچهانی؛ م. (1393). رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه دو شهر شیراز، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، ، ش 1، صص، 102-81.
باعزت، ف و شریف زاده، ح. (1391). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه». فصلنامه مشاوره شعلی و سازمانی، سال چهارم، ش 13، صص، 68-58.
باقر پور، م و عبدالله زاده، ح. (1391). رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه گرگان، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، ش 2، صص، 98-87.
   بدری آذرین، ی؛ عبدوی، ف و اکبر زاده، آ. (1393). رابطه استرس شغلی و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال نهم، ش 33، صص، 16-1.
پارسا، ع و مهنی، ا. (1392). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کاری مدیران و سلامت سازمانی مدارس دولتی و غیر دولتی شهر اهواز، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال هفتم، ش 4، صص، 40-23.
پیرکمالی، م.ع؛ مؤمنی مهموئی، ح و پاکدامن، م. (1392).  بررسی رابطه بین سطح خودکارآمدی معلمان علوم تجربی با انگیزش، نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال دهم، ش 10، صص، 135-123.
ترکاشوند، م.ع.(1392).  بررسی رابطه عوامل فشار زای شغلی و خودکارآمدی معلمان (مطالعه موردی معلمان مقطع راهنمایی شهرستان تویسرکان) ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد همدان.
جعفری، ز. (1394). بررسی رابطه­­ بین مدیریت استعداد و مدیریت سرمایه فکری با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه بوعلی سینا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
حیدر زادگان، ع.ر؛ کوچک زایی، م و آخوند زاده، ع. (1393). بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی با کیفیت زندگی کاری معلمان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال هشتم، ش 4، صص، 58-35
دهقان مروستی، س. و رسولی، ر. (1393). نقش جو اخلاقی محیط کار بر کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال ششم، ش 18، صص، 76-9.
رستمی، س. (1393). بررسی رابطه بین هوش معنوی و انگیزه کاری دبیران مدارس دولتی دوره دوم متوسطه شهرستان کامیاران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
زینال زاده، س. (1392). سلامت روان در مدارس با تقویت خودکارآمدی، روانشناسی، رشد مشاوره مدرسه، سال هشتم، ش 3، صص، 9-6.
سلیمانی، ع و هویدا، ر. (1392). بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناخت اجتماعی بندورا، علوم اجتماعی، ش 63، صص، 97-91.
شهبازی، ب ؛ واعظی، م  و ثنایی پور، ه. (1388). تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان، نشریه مدیریت دولتی، سال اول، ش 3، صص، 84-69.
 ضمیری نژاد، س؛ پیلتن، م؛ حق شناس، م؛ تبرایی،  ی و اکابری، آ.(1392). پیش بینی شادکامی دانشجویان بر اساس هوش معنوی». مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سال دوم، ش 5، صص، 781-773.
 عابدینی، ف و آرین، خ. (1389). اثر بخشی آموزش مدیریت نقش های کار خانواده مبتنی بر رویکرد بوم شناختی بر افزایش خودکارآمدی معلمان زن، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، سال دوم، ش 5، صص، 70-51.
عبدلی، ن ؛ اسدی، ر  و  دلاور، ع. (1394). نقش ویژگی های تحصیلی و جنسیت در تغییرات هوش معنوی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال دهم، ش 39، صص، 159-141.
گلچین، م و سنجری، ا.ر .(1391). بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان(مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش استان گلستان)، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول،، ش 3، صص، 66-54.
محبی، م ؛ شفیعی، ک ؛ بهامین، ق و درتاج، ف. (1395). بررسی رابطه  هوش معنوی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی شهرستان ایلام، اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تیر ماه 1395، صص 9-1.
  میرزا خانی، ا. (1392).  بررسی رابطه بین هوش معنوی با مهارتهای ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان،  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.
 هاشمی، س؛ اکبری، ع و عباسی اصل، ر. (1394). رابطه علی ابعاد الگوی ارتباطی خانواده، هوش هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، سال دهم، ، ش4 4، صص، 128-101.
یکتایی، م.ر؛ علی­پور، م ؛ خسروی، ع و بذر­افشان، ح. (1394). بررسی تأثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی، مورد مطالعه، ادارۀ آموزش و پرورش منطقه 6 تهران، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال سیزدهم، ش 4، صص، 1287-1267.
یوسف زاده، م .ر ؛ یعقوبی، ا  و رشیدی، م. (1391). تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره­ی متوسطه، مجله روان شناسی مدرسه، سال اول، ش 3، صص، 133-118.