ارائه مدل شناسایی رابطه سرمایه فکری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

از آنجا که یکی از چالش های مسئولان دانشگاه آزاد، آماده کردن محیط مناسب برای رشد و پرورش ذهن کارکنان و اعضای هیات علمی به عنوان یک سازمان دانش محور است. این پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان که به عنوان یکی از مهم ترین بخش های آموزش کشور می باشد، به ارائه مدل شناسایی رابطه سرمایه فکری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان می پردازد. که از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مشتمل بر  920 نفر بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران 271 نفر از آن­ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ و تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Amos انجام شد. یافته ها نشان دادند که سرمایه فکری با توانمندسازی روانشناختی رابطه مستقیم دارد و همچنین وجود رابطه بین سرمایه انسانی با توانمندسازی روانشناختی و سرمایه رابطه­ای با توانمندسازی روانشناختی و عدم وجود رابطه بین سرمایه ساختاری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان را نشان می­دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a model for identifyingg the relationship between intellectual capital and psychological empowerment of employees of Islamic Azad University of Kerman

نویسندگان [English]

  • sanjar salajaghe
  • sanjar salajaghe
Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

 Since one of the challenges of free university officials to prepare a suitable environment for the growth and development of the staff and faculty of the mind as a knowledge-based organization. The research in Islamic Azad University of Kerman, which is considered one of the most important parts of education in the country, Presentation of a model for identifyingg the relationship between intellectual capital and psychological empowerment of employees of Islamic Azad University of Kerman. The statistical population of this research includes all employees of Islamic Azad University of Kerman and then random sampling by using Cochran formula, 271 people were selected. Data collection was done through a questionnaire and the analysis of data was done by means of Spss and Amos software. That the purpose is applied and the method of collecting data, descriptive and, in particular, is based on structural equation modeling. The study population included all employees of Islamic Azad University of Kerman. Sampling is done in two stages.
 
Key words: intell

کلیدواژه‌ها [English]

  • ectual capital
  • psychological empowerment
  • human capital
  • structural capital
  • relational capital
امینی، آزاده، (1387)، تاثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه مدیریت دانش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت تهران، 50
اندیشمند، ویدا (1388)، شناسایی مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در دانشگاهها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن، فصلنامه رهبری و کدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 2، صص 9-34
تورانی، سوگند و یزدی، وحید و گوهری، محمود رضا (1387)، رابطه جو توانمندسازی با ادراک توانمندی کارکنان در بیمارستان­های آموزشی کرمان، فصلنامه مدیریت سلامت، شماره 31،صص17-26
شاهبندزاده، حمید و بهرامی، پروانه (1392)، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی و محرک سرمایه انسانی در نیروی انتظامی بوشهر، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، دوره 8ریال شماره 3، صص 319-340
قربانی زاده، وجه اله و خالقی نیا، شیرین، (1388)، نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال اول، شماره 2،صص 85-105
مظاهری، ساناز و اورک، ناهید (1393)، ارائه مدل شناسایی ارتباط سرمایه فکری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان زن واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران، فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی، سال نهم،شماره 3، صص 115-128
موغلی، علیرضا و حسن پور، اک محمد (1388)، بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره1، شماره 2.
وتن، دیوید، کمرون،کیم . (1381)  تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه: بدرالدین اورعی یزدانی، موسسه تحقیقات آموزش مدیریت.
یارمحمدزاده، پیمان و سعادت، سیدعلی و هویدا، رضا و بختیارآبادی، حسنعلی، (1390) تعیین روابط چندگانه میان فرآیند مدیریت استراتژیک و مولفه های سرمایه فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان، مجله آموزش عالی، سال سوم، شماره2