تعیین عوامل چابکی سازمانی دانشگاهها بر اساس مدل گلدمن و ناگل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تغییرات روز افزون محیطی بر جنبه های مختلف آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی  از جمله بر ساختارسازمانی آنان تاثیر گذاشته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حبث نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. ابتدا با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق و بهره گیری از نظر خبرگان و با استفاده از تکنیک دلفی، تعداد 46متغیر به عنوان چابکی ساختار سازمانی دانشگاهها شناسایی شدند.برای اندازه گیری میزان توافق در دلفی از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده است .
جامعه آماری اعضای هیات علمی تمام وقت واحدهای دانشگاه آزاد استان تهران است. نمونه آماری 274هیات علمی براساس جدول مورگان با استفاده از روش تصادفی  از واحد دانشگاهی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری اعتبار محتوایی از نظرات خبرگان و برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ گردید که پایایی 0/94به دست آمد. همچنین ازتکنیک دلفی برای اجماع و تواف بر شاخص های چابکی سازمانی و نیز از آزمون t تک نمونه ای یا تک گروهی برای آزمودن فرضیات ششگانه پژوهش استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین شاخص های چابکی سازمانی  دانشگاهها بر اساس مدل گلدمن و ناگل(1995)  شامل ثبات در مدیریت دانشگاهها، روشن بودن چشم انداز، یادگیری سازمانی  وماموریت علمی، سیستم نظارت و ارزشیابی عملکرد تحقیقاتی، فرهنگ خود- ارزیابی، خود -کنترلی و خود –ارتقایی، توجه به کار گروهی دردانشگاهها، توجه مدیران به نتایج تحقیقات، تاسیس صندوق حمایت از محققان، مهندسی مجدد  ساختارهای سازمانی و فرایندهای فعلی و وجود واحدهای تحقیقاتی جهت تجاری سازی در دانشگاهها می باشد که طبق مدل مفهومی اولیه در پنج طبقه اصلی دسته بندی شدند.بر اساس مدل گلذمن و ناگل،  به ترتیب اهمییت دادن به نیروی انسانی، توانمند سازی،کنترل عدم اطمینان محیطی، تغییرات سریع در برابر تغییرات محیطی، هماهنگی سازمانی و توجه به فناوری های جدید بر چابکی سازمانی تاثیر داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of organizational agility factors of universities based on the Goldman and Nagel model (Case Study: Universities of Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • shahroz farjad
  • nadergholi ghorjyan
  • ali taghipoorzahri
چکیده [English]

Increasing environmental changes have affected the various aspects of higher education and research centers, including their organizational structure. The current research is applied in terms of its purpose and the method of collecting data is descriptive.
First, by reviewing the literature and the background of the research and using experts' opinion and using the Delphi technique, 46 variables were identified as the agility of the organizational structure of the universities. To measure agreement in Delphi, Kendall's Coordinating Coefficient has been used.
The statistical population is full-time faculty members of Tehran Islamic Azad University. A sample of 274 faculty members were selected based on Morgan's table using a random method from a university Branches. The data gathering tool was a researcher made questionnaire. To determine the validity of content validation tools from the experts' opinions, and to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha were used and a reliability of 94.0 was obtained.
Delphi technique is also used for consensus on organizational agility indicators as well as single-sample t-test to the six-hypothesis of research.
The results of the research showed that the most important indicators of organizational agility of universities based on Goldman and Nagel model (1995) include stability in university management, vision clarity, organizational learning and academic mission, research monitoring system and evaluation system, self-evaluation culture, self-Controlling and self-reliance, paying attention to teamwork at universities, paying attention to research results, setting up a fund for supporting researchers, reengineering organizational structures and current processes, and the existence of research units for commercialization in universities, which, according to the initial conceptual model in five The main class is classified.
According to the model, the impact of human resources, empowerment, environmental uncertainty control, rapid changes to environmental changes, organizational coordination, and attention to new technologies have affected organizational agility, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • higher education
  • Organizational structure
  • agility
  • Goldman and Nagel model
 العبیدی, م ج.( 1392) مطالعه نقش کیفی نگهداری و تعمیرات بر چابک سازی فرآیند نگهداری و تعمیرات) مطالعه موردی : کارخانه فولاد آلیاژی ایران .(
 امیرنژاد، قنبر و اژدری، پرستو(1395). بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 6 خوزستان (از دیدگاه اساتید). فصلنامه توسعه اجتماعی 165(توسعه انسانی سابق) ، دوره 11 ، شماره 1، پاییز  ، صفحات 18
جعفرنژاد، احمد و شهائی، بهنام ( 1386 ). مقدمهای بر چابکی سازمانی و تولید چابک، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ دوم.
حیدری، مرضیه؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ شاهین،آرش(1393). رابطه ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیتهای چابکی سازمانی دردانشگاههای دولتی شهر اصفهان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت اموزشی سال پنجم.شماره 1. بهار 93.پیاپی 17
خورشید، صدیقه(1396).  اثر قابلیتهای چابکی راهبردی و عاطفی سازمان بر کارآفرینی گرایی دانشگاه. مدیریت در دانشگاه اسلامی 14 / سال ششم، شماره 2/ پاییز و زمستان
خوش سیما،غ. ( 1382 ). مقدمه ای بر چابکی در سازمانها. مدیریت, تدبیر شماره 58-55 . 3. 13
رضایی، رسول، قراخانی،داود(1395).تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمانی . مجله مدیریت توسعه و تحول.104-93
سرلک، محمدعلی، دلانگیزان،  سهراب ،کاکه برایی، اسماعیل(1395). بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمانهای چابک بر اساس الگوی گلدمن و ناگل. مجله مدیریت توسعه و تحول. شماره 24. صص 10-1.
شهائی،بهنام؛رجب زاده،علی ( 1384 ). بررسی ابعاد ارزیابی چابکی سازمانی درسازمانهای دولتی با رویکرد فنآوری اطلاعات ، دومین کنفرانس بین المللی.مدیریت فنآوری اطلاعات و ارتباطات، اسفندماه، ایران.
شهائی، بهنام ( 1385 ). . بعد انسانی چابکی سازمان. مجله تدبیر، شماره 175
علیمردانی، مهرزاد؛ قهرمانی، محمد و ابوالقاسمی، محمود ( 1388 ) . بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامه ی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره ی سوم.
فتحیان، محمد. شیخ، عاطفه.( 1390 ) بررسی تأثیر فنآوری اطلاعات بر چابکی شرکتهای کوچک و متوسط، دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت، سال هیجدهم، شماره 50 ، صص71-96
فرزانه،ماندانا؛ سهرابی، بابک.؛  رئیسی وانانی،ایمان .( 1390 ) بررسی نقش ابعاد ساختار سازمانی در تسهیل چابکی سازمانهای تولید کننده نرم افزار:یک شرکت - نرم افزاری، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره 1، شماره 3، صص.167-136
قربانی زاده، وجه ا... ، هورمنش ،فاطمه،  غلام حسینی،حسین.( 1390 ) نقش فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش در چابکی سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت .تحول، سال بیستویکم، شماره 65 ، صص6047-
محمدی،علی، امیری، یاسر.( 1391 ) ارائه مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فنآوری اطلاعات در سازمانهای تولیدی، مدیریت فنآوری . اطلاعات، دوره 4، شماره 13 ،134115-.
نقوی، سیدعلی ، آذر ،  عادل و اسعدی، میرمحمد(1394).  اولویت بندی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی در دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی شهر یزد. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 21 ، شماره 81-61- 1394
ودادی ؛ احمد. امامی کوشا ؛ مرتضی. کوشان، ندا (1392). شناسایی و اولویت‌بندی قابلیت‌های چابکی در دانشگاه اسلامی (مطالعه موردی در دانشگاه‌های تهران). مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی. دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 351-376
هاشم زاده، غلامرضا. بهرامی، محمدرضا(1396). تاثیر چابکی تولید بر بهره وری سازمانی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا. سال شانزدهم.