تدوین و انتخاب استراتژی های مدیریت دانشگاه با استفاده از رویکرد اقیانوس آبی (مورد مطالعه: دانشگاه علمی کاربردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد سمنان، گروه مهندسی صنایع

2 - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم های اقتصادی–اجتماعی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران: arminrh26@gmail.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (سیستم های اقتصادی–اجتماعی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران

چکیده

رشد و پیشرفت دانشگاه ها نیازمند تدوین استراتژی های نوین و کارآمد است. در سال های اخیر رویکرد اقیانوس آبی بعنوان بهینه ترین روش مدیریت استراتژیک شناخته شده است. بدین منظور مطالعه حاضر نیز به تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب با استفاده از رویکرد اقیانوس آبی در دانشگاه علمی کاربردی پرداخته است. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه طیف لیکرت پنج‌گانه استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران، اساتید و اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی روستا در شهرستان سمنان می‌باشند. حجم نمونه به روش کوکران 80 نفر تعیین شده است. ارزیابی ماتریس عوامل داخلی نشان دهنده وجود ضعف و ماتریس عوامل خارجی نشان دهنده وجود فرصت ها در مدیریت دانشگاه بوده است. در تحلیل SWOT دوازده استراتژی مشخص گردید. ماتریس QSPM نیز نشان داد استراتژی استراتژی راه اندازی مرکز ارتباط با سازمان ها و صنایع در دانشگاه در اولویت می باشد. سایر استراتژی ها نیز به ترتیب شامل در نظر گرفتن فضای آموزشی و امکانات، توسعه همکاری با پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان، گسترش دوره های عملی، مشارکت و همکاری با دانشگاه های برتر، برگزاری همایش های منطقه ای، جذب هیات علمی و اساتید جوان، تعیین اولویت های پژوهشی، روش های نوین آموزشی هوشمند و هدفمند نمودن پروژه ها بوده اند. در پایان نیز پیشنهادهایی در راستای مدیریت دانشگاه علمی کاربردی ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Codification and Selection University management strategies using Blue Ocean approach (Case Study: University of Applied Science and Technology)

نویسندگان [English]

  • mohammad abdolshad
  • Mohammad Moniri 1
  • Armin Rahimi 2
  • Behnam Bastani 3
1 Azad University, Semnan branch
2 Azad University, Semnan branch
3 Azad University, Semnan branch
چکیده [English]

The development of universities needs to design new and efficient strategies. In recent years, Blue Ocean approach has been recognized as the best method of strategic management. The purpose of this study is to develop and select appropriate strategies using the Blue Ocean approach at the University of Applied Sciences. The research was descriptive and applied and Likert scale questionnaire was used for data collection. The population consisted of managers, professors and students at Rosta University of Applied Sciences in Semnan city. Sample size was calculated 80 by Cochran method. Internal factors evaluation indicated weakness and external factors matrix showed opportunities in the management of the universities. SWOT analysis revealed 12 strategies. QSPM matrix also showed that the strategy of establishment of the center for communication with organizations and industries is the first priority. Other strategies are respectively; considering the educational environment and facilities, development of cooperation with science and technology parks and knowledge based companies, expansion of practical courses, participation and cooperation with top universities, holding regional conferences, attracting young and talented faculty members, and determining research priorities, new intelligent educational methods and targeting of projects. Finally, some suggestions were provided to manage the University of Applied Sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blue Ocean
  • Red Ocean
  • Strategy
  • The pattern of the four actions
  • University of Applied Science
آقازاده، هاشم؛ مهدوی، غدیر و الهی چورن، احمدرضا (1394). بررسی استراتژی‌های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی. پژوهشنامه بیمه، 1، 214-187.
انصاری، مریم؛ رحیمی، علیرضا، یارمحمدیان، محمدحسین و یعقوبی، مریم (1388). تحلیل استراتژیک درونی و بیرونی (SWOT Analysis)دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت سلامت، 12 (36)، 38-33.
احمدی ده قطب الدینی، محمد و مطهری نژاد، حسین (1386). تجزیه و تحلیلSWOTکارکردهای دانشگاههای ایران در عصر تکنولوژی. دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 21 (16)، 72-57.
بنی هاشمی، علی و ثقفی، مهدی (1394). تدوین و ارزیابی استراتژی های دانشگاه با مدل تلفیقیAWOT. نشریه صنعت و دانشگاه، 8 (27)، 69-60.
شهاب فرد، زهره؛ عرب مختاری، روح الله و رجایی پور، سعید (1388). میزانکاربستمؤلفههایمدیریتاستراتژیکدر دانشگاهآزادخوراسگانودانشگاهاصفهان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی  برنامه ریزی درسی، 21، 136-117.
خلیلی، محمد (1389). بررسیتحلیلیتأثیراستفادهمناسبازاستراتژیاقیانوس آبیبرارتقاءفروشدرصنایعالکترونیک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
غفوری فرد، ندا (1391). بررسی عوامل موثر بر اجرای استراتژی اقیانوس آبی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت تولیدی صنعتی مه شکن سازه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
کریمی، مهشید (1381). بررسیکاربستمؤلفههایمدیریتاستراتژیکدرمدارسمتوسطة شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.
معمارزاده، غلامرضا؛ کیاکجوری، کریم و رودگر نژاد، فروغ (1390). تحلیل استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه استراتژی های مناسب (واحد بندر انزلی). مجله پژوهش های مدیریت، 22 (88)، 54-39.
موحدی، محمدمهدی؛ ابویی مهریزی، محمدحسین و حسینی، علی محمد (1391). استفاده ازQSPM در تجزیه و تحلیلSWOT به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا). پژوهشگر (مدیریت)، 9 (28)، 10-1.