بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روانی و درگیری شغلی مدیران مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی مدیران با سلامت روانی و درگیری شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. از جامعه ۲۵۶ نفری مدیران مدارس دخترانه مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج، ۱۶۵ نفر براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش ﭘﺮسش نامه هوش ﻣﻌﻨﻮی کینگ (۲۰۰۸)، پرسش‌نامه سلامت گلدبرگ (۱۹۷۲) و ﭘﺮسش نامه درﮔﻴﺮی ﺷﻐلیﻛﺎﻧﻮﻧﮕﻮ (۱۹۸۲) اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪ. پایایی پرسش نامه‌ها براساس آلفای کرونباخ 93/0 پرسش‌نامه هوش معنوی، 83/0 پرسش‌نامه سلامت روان، 82/0 پرسش نامه درگیری شغلی به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای ، آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل  واریانس و رگرسیون  استفاده گردید. نتایج نشان داد که هوش معنوی و مؤلفه های آن  در مدیران  مدارس، بالاتر از حد متوسط و سلامت روان و درگیری شغلی مدیران مورد مطالعه، بالاتر از متوسط می باشد. بین هوش معنوی مدیران و مؤلفه‌های آن و سلامت روان مدیران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بین هوش معنوی مدیران و مؤلفه‌های آن و درگیری شغلی مدیران همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سلامت روان  و درﮔﻴﺮی ﺷﻐﻠﻲ مدیران  از طریق هوش معنوی  و ابعاد  آن  در مدیران قابل  پیش بینی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Managers Intellectual Intelligence and their Mental Health and Job Involvement

چکیده [English]

 
The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence and mental health and job involvement managers at different levels of education and job involvement in Sanandaj. The research is descriptive and of correlational type. 165 out of 256 managers at different levels of education in Sanandaj participated in this study. They were selected through Random sampling. Spiritual intelligence questionnaire to collect data from King (2008) and Goldberg Health Questionnaire (1972), and to measure job involvement questionnaire kanvngv (1982) were used for data collection. The reliability questionnaires were 0/93 for Spiritual intelligence questionnaire, 0.83 Health, and 0.82 for job involvement questionnaire. For data analysis, single-sample t test, Pearson correlation test, ANOVA and simple regression were used. The results showed that between the components of spiritual intelligence and mental health administrators and managers significant positive correlation there. Spiritual Intelligence and its components as well as between the directors and the managers' job involvement and significant positive correlation there. Regression analysis also showed that mental health and job involvement by intelligence managers spiritual dimensions of the managers is predictable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Intelligence- Mental Health
  • -Job Involvement