بررسی سیر تحول نظریات حکمرانی در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها جهت ارتقاء بهره‌وری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته مدیریت دولتی-نیروی انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

آموزش عالی ایران در دو دهه گذشته با چالش‌ها و مسائل متعددی مواجه شده است. گسترش کمی دانشگاه‌ها، کثرت موسسات آموزشی متنوع، افزایش تعداد دانشجویان و گاهاً وجود خیل عظیم دانش آموخته بیکار از جمله چالش‌هایی هستند که نظام آموزش عالی ایران را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است. این چالش‌ها لزوم مسئولیت پذیری و پاسخگویی را در نظام آموزش عالی ایران منجر شده است و نظام دانشگاهی را وادار به بازاندیشی عالی ایران منجر شده است و نظام دانشگاهی را وادار به بازاندیشی در ساختار، رسالت، اهداف، کارکردها و فرایندهای خود نموده است. می‌توان گفت که با توجه به نقش آموزش عالی در بالندگی علمی و اثرگذاری آن بر مهمترین سرمایه‌های یک کشور، که همان سرمایه‌های انسانی کشور هستند و همچنین اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، نظام آموزش عالی نیازمند تحولی نظام‌مند است. در این شرایط اگر آموزش عالی می‌خواهد از تغییرات عظیم و سریع محیطی عقب نماند و کارآمدی خود را از دست ندهد، بایستی در خود و نظام حاکمیتی خود تغییراتی هدفمند و معنادار ایجاد نماید. لذا بر این اساس در پژوهش حاضر هدف اصلی بررسی سیر تحول نظریات حکمرانی در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها جهت ارتقاء بهره وری میباشد. در این راستا در پژوهش حاضر مفهوم حکمرانی در نظام آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت، سپس به الگوهای حکمرانی در آموزش عالی اشاره شد و در ادامه نمونه‌های جهانی حکمرانی دانشگاهی مبتنی بر مدیریت دانش و نظام ارزیابی، همچنین مقایسه ایمیان الگوهای مدیریت دانشگاهی صورت گرفت و به مدل‌های نظری حکمرانی دانشگاهی اشاره گردید و در نهایت نیز به بر خی تحقیقات در زمینه حکمرانی در نظام آموزش عالی و دانشگاه‌ها اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of Governance Evolution Theories in the Higher Education System and Universities to improve productivity

نویسندگان [English]

  • Yahya Dadash Karimi 1
  • naser mirsepasi
  • Reza Najaf Beigi 2
1 Graduate in Public Administration - Human Resources, Department of governmental management, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
2 Associate Professor, Department of governmental management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of the present research is to explain the factors affecting the transparency, accountability and participation of higher education governance. It can be said that according to the nature of the present research , this research has been based on the purpose of the fundamental type and has been categorized according to the method of exploration (of a qualitative type) . In this research, the sampling method (to achieve theoretical saturation) has been used in the sampling process. The statistical population of the study consisted of two groups of academic directors and professors interviewed by open interview. In this research , considering that the purpose of the study was to provide a model for governance in higher education , some quality analysis methods such as theme analysis were used to analyze the interviews (coding and determining the main and minor themes). Therefore, in this study, by combining the results obtained in each interview and comparing and comparing the results with each other, the analysis was performed within each of the study subjects. At this stage, the themes expressed in various interviews and as a result of saturation were identified as the results of the study on the studies considered. The final output of the mentioned steps is a table of main themes and, ultimately, the final model of research consists of nine main factors: political political transparency, economic transparency, administrative transparency (bureaucratic), social political accountability, economic accountability, administrative accountability (Bureaucratic), social political participation, economic participation, administrative participation (bureaucratic).

کلیدواژه‌ها [English]

  • good governance
  • higher education
  • Higher education governance
الوانی، س. م.، مردانی، م. ر. (1391). طراحی الگوی توسعه آموزش عالی ایران در افق چشم‌انداز 20 ساله کشور.
الوانی، ‌س. م.، علیزاده ‌ثانی، م. (1386). تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت، 53.
افخمی روحانی، ح.، رحمان سرشت، ح.، مرجانی، ش. (1393). حکمرانی دانشگاهی و ارزیابی پرتال و وب گاه‌ها، نشریه نامه آموزش عالی، صص 75-96.
فتح الهی، ا.، و دیگران. (1393). تحلیل محتوایی برنامه‌های پنج‌گانه توسعه ایران با توجه به مقوله‌های الگوهای حکمرانی آموزش عالی، آموزش عالی ایران، شماره4، صص 47-82.
فقیهی، ا.، دانایی فرد، ح. (1387). بوروکراسی و توسعه در ایران، تهران، انتشارات رسا.
قورچیان، ن.، احمدی رضایی، ح. (1393). حکمرانی دانشگاه‌های تراز جهانی؛ ضرورت یا نیاز، فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، سال بیست و پنجم، شماره 100، صص 23-34
مینتزبرگ، ه. (1377). سازماندهی، پنج الگوی کارساز، ناشر: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست.
نقیبی مفرد، ح. (1389). حکمرانیمطلوبدرپرتو جهانی‌شدنحقوقبشر، موسسه مطالعات پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
یگانگی، س. ع.، الوانی، س. م.، معمارزاده، غ. ر. (1395). اولویت‌بندی حکمرانی خوب در سازمان‌های کارا، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، سال هفتم، شماره بیست و یکم.