بررسی رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی دبیران (مطالعه موردی: دبیرستان های شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان های شهر مشهد انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری  شامل تمام دبیران زن و مرد مقطع متوسطه دبیرستان های شهر مشهد است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 242  نفر می باشد. روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای است. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد هوش سازمانی آلبرختو پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می یر استفاده گردید که ضریب پایایی پرسش نامه ها به ترتیب 94%  و 77% برآورد شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و هم چنین الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین بین ابعاد هوش سازمانی (چشم ‌انداز استراتژیک، اعتقاد به سرنوشت مشترک، عملکردکارکنان درخصوص میل به تغییر، روحیةکارکنان، شاخص اتحاد و توافق، کاربرد دانش و برخورد مدیران) در رابطه با عملکردکارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Teachers' Organizational Intelligence and their Organizational Commitment (Case Study: Mashhad High Schools)

چکیده [English]

The present study investigates the relationship between organizational intelligence and organizational commitment of teachers in Mashhad high schools. The method research is descriptive and Correlational. The statistical population consists of male and female high school teachers and the sample size is 242. Multi-stage cluster sampling method .To collect the data, the two questionnaires selected through Albrecht's organizational intelligence and Alen and Meyer's organizational commitment were used. The validity of the questionnaires was verified and their reliability was estimate by 94% and 77% through Cronbach test. Pearson correlation, one-way ANOVA, and structural equation model were used for data analysis. The results indicate that there is a significant and positive relationship between organizational intelligence and organizational commitment. Also, there is a positive relationship between different dimensions of organizational intelligence (strategic vision, belief in a common destiny, the desire to change employee performance, employee spirit, unity and agreement indices, knowledge and attitudes of managers) with respect to employees' performance.                                                                                                     
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • Organizational Commitment
  • emotional commitment
  • continuous commitment
  • normative commitment