بررسی رابطة سبک های یادگیری، ساختار هدف های ادراک شده کلاس و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی به منظور مدیریت نوین کلاس در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه در روش‏های نوین مدیریت به ویژگی ها و تفاوت‏های فردی یادگیرندگان توجه میشود. از مهمترین آنها می توان به سبک های یادگیری، ساختار هدف های ادراک شده و هوش معنوی اشاره کرد. این پژوهش با هدف بررسی روابط سبک های یادگیری (تجربه عینی، مشاهده تأملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال)، ساختار هدف های ادراک شده کلاس (ساختار هدف های تبحری، عملکردگرا و اجتناب از عملکرد) و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی به منظور مدیریت نوین کلاس انجام شد. جامعه آماری شامل همه دانشجویان رشته های زبان انگلیسی، آموزش ابتدایی و مطالعه خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بودند. برای انجام دادن این پژوهش 180 دانشجو (117 دختر و 63 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همه آنها پرسش نامه سبک های یادگیری (کلب1، 1985)، پرسش نامه ساختار هدف های ادراک شده کلاس (میگلی2 و همکاران، 1997) و پرسشنامه هوش معنوی (عبداله زاده و همکاران، 1388) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که میان مشاهده تأملی، مفهوم سازی انتزاعی، ساختار هدف تبحری کلاس و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار و میان تجربه عینی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار داشتند. مفهوم سازی انتزاعی، تجربه عینی و هوش معنوی در یک مدل توانستند 26 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کنند و نیز سهم مفهوم سازی انتزاعی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی بیش از سایر متغیرها بود. بنابراین برای مدیریت بهتر کلاس و افزایش پیشرفت تحصیلی نخست باید به آموزش مفهوم سازی، سپس به آموزش تجربه عینی و در نهایت به هوش معنوی دانشجویان تاکید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationships between Learning Styles, Perceived Classroom Goals Structure and Spiritual Intelligence with Academic Achievement to achieve Modern classroom Management among Students of Islamic Azad University

چکیده [English]

Nowadays attention is paid to individual differences in modern methods of management, some of which are Learning Style, Perceived Classroom Goals Structure, and Spiritual Intelligence. This research aimed at investigating the relationship between learning styles (concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization and active experimentation), perceived classroom goals structure (structure goals of mastery, performance-approach and avoidance-approach) and spiritual intelligence with academic achievement in order to achieve Modern classroom management. The statistical population includes students of English language, elementary education, and family study of Islamic Azad University, Mashhad Branch. 180 students (117 girls and 63 boys) were selected using stratified random sampling. All of them completed the learning style questionnaire (Kolb, 1985), perceived classroom goals structure questionnaire (Midgley et al. 1998), and the spiritual intelligence questionnaires (Abdollahzadeh et al, 1388). The findings showed a positive and significant relationship between reflective observation, abstract conceptualization, mastery structure goal and spiritual intelligence with academic achievement, but negative relationship between concrete experience and academic achievement. Abstract conceptualization, concrete experience and spiritual intelligence in one predicted model predicted 26 percent of variance of academic achievement. Moreover, the contribution of abstract conceptualization to predict academic achievement was more than other variables. Therefore, to manage the classroom more effectively and to enhance academic achievement, the first step is teaching abstract conceptualization, then teaching concrete experience, and finally emphasizing spiritual intelligence of student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning styles
  • perceived classroom goals structure
  • Spiritual Intelligence
  • Academic Achievement
  • modern management