بررسی رابطه رهبری معنوی با یادگیری سازمانی در بین معلمان مدارس متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه رهبری معنوی با یادگیری سازمانی در بین  معلمان مدارس متوسطه شهر تهران بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه ی معلمان مدارس متوسطه شهر تهران است، حجم نمونه براساس جدول مورگان (460 نفر) انتخاب شدند. هم چنین با در نظر گرفتن پدیده افت آزمودنی حجم نمونه 600 نفر در نظر گرفته شد. زیرا چنان چه با مشکل افت نمونه مواجه شدیم حجم نمونه مورد نظر با حجم نمونه واقعی تفاوت چندانی نداشته باشد. در این پژوهش روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شد. روش جمع‏آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه رهبری معنوی (فرای1) و یادگیری سازمانی (نیف2) مورد استفاده قرار گرفت و بر روی نمونه مورد نظر اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، واریانس و نمودار و...) و به‏منظور آزمون سؤال‏های پژوهش از آمار استنباطی (از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغییری) استفاده شد. نتایج نشان داد: که بین رهبری معنوی با یادگیری سازمانی دربین معلمان مدارس متوسطه شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین مؤلفه های رهبری معنوی پیش بینی کننده معناداری برای متغیر یادگیری سازمانی بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Learning of Teachers in Secondary Schools in Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual leadership and organizational learning of teachers in secondary schools in Tehran.460 secondary school Teacher's in Tehran were selected based on Them organ table to participate in this study. However, considering the effete of small sample size, 600 subjects were selected as the sample, and random cluster sampling was used for their selection. Data collection was done through spiritual leadership (Fry) and organizational learning (Naïf) questionnaires. Both descriptive statistics and inferential statistics (Pearson product correlation and multivariate regression analysis) were used for data analysis. The results indicated that there was a significant leadership between the teacher's spiritual leadership and organizational learning. Moreover, spiritual leadership was proved to be a significant predictor for the variable "organization learning".