بررسی رابطه بین عدالت رویه ای و اثربخشی سازمانی در مراکز آموزش عالی شهر بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین عدالت رویه ای و اثربخشی سازمانی در مراکز آموزش عالی شهر بجنورد انجام پذیرفته است، روش تحقیق پیمایشی و ابزار پژوهش شامل پرسش نامه استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورفن1 و پرسش نامه استاندارد اثربخشی سازمانی پارسونز2 بهره گرفته شده است. روایی آنها تأیید و پایایی آنها با استفاده از آزمون کرونباخ به ترتیب 81% و 89%  به دست آمده است. جامعه مورد مطالعه که تعداد آنان 862 نفر است، شامل دو زیر جامعه 1- اعضای هیأت علمی؛ 2- کارکنان امور اداری، کلیه مراکز آموزش عالی شهر بجنوردکه سال 1390 در وضعیت استخدامی فعال بوده اند بوده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 286 نفر بر طبق جدول مورگان از کارکنان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد بوده است.که براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شده است، با انجام آزمون های همبستگی و خروجی لیزرل3 فرضیه اصلی این پژوهش در سطح اطمینان 99% مورد تأیید قرار گرفت. هم چنین بین مؤلفه های عدالت رویه ای یعنی اصول مبتنی بر استاندارد بودن اخلاقی عدالت رویه ای و جلوگیری از تعصب و غرض ورزی عدالت رویه ای و توانایی اصلاح عدالت رویه ای با اثربخشی سازمانی، مشخص گردید در سطح اطمینان 99 % رابطه معناداری وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Procedural Justice and Organizational Efficacy in Higher Education institutes in Bojnourd

چکیده [English]

In this study, the purpose is to survey the relationship between procedural justice and organizational efficacy in higher education institutes in Bojnourd. The research methodology was based on mapping studies and the research tools were the standard questionnaires of the organizational justice Niehoff-Morfen and Parson's organizational efficacy. Their validity was confirmed and their reliability was measured through Cronbach test as 81% and 89% respectively. The statistical population (862) was divided into two subgroups: 1. Academic board members. 2. All recruited office staff in higher education institutes of Bojnourd. Samples were (286) randomized based on Morgan Table from the classified recruited employees of higher education institutes in Bojnourd. The results of Tests of Solidarity and Lisrel output showed that main hypothesis was confirmed with 99% reliability by using correlation tests. There is also a significant relationship between procedural justice components, namely standardized morality of procedural justice, avoiding bias and prejudice in procedural justice, and adjustability in procedural justice with organizational efficacy by 99% reliability.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procedural justice
  • organizational efficacy
  • higher education institutes