ارائه الگوی ساختاری برای خودکارآمدی، شایستگی و جایگاه استادان بر اساس مدیریت کلاس درس آنان در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف عمده این پژوهش، ارائه الگوی ساختاری برای رابطه بین خودکارآمدی، شایستگی ها و جایگاه استادان در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی با مدیریت کلاسآنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل 2181 نفر اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای طبقه ای تعداد 436 نفر به عنوان اعضای نمونه  انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کلاس با 35 عبارت در مقیاس لیکرت و آلفای کرونباخ791/0، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی جایگاه استادان در دانشگاه با 6 عبارت و آلفای کرونباخ 824/0، و پرسشنامه خودکارآمدی معلمان شوارتزر و همکاران (1999)  و پرسشنامه محقق ساخته  سنجش شایستگی های استادان با 13 عبارت و ضریب آلفای کرونباخ 866/0 بود. در این پژوهش برای مشخص کردن سهم عوامل  خودکارآمدی، شایستگی ها و جایگاه استادان بر مدیریت کلاس از  مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که  خودکارآمدی  با ضریب 37/0 و جایگاه استادان با 09/0 و شایستگی های استادان با 24/0 به صورت مستقیم مثبت و معناداری بامدیریت کلاس رابطه دارند. همچنین ارتباط متقابل مثبت و معناداری  بین جایگاه استادان و خودکارآمدی آنان با ضریب 15/0، خودکارآمدی و شایستگی ها 28/0؛ و جایگاه استادان و شایستگی ها  32/0 بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Model for the Self-efficacy, Competence, and Position of Faculty Members based on their Classroom Management in Islamic Azad University, Zone One

چکیده [English]

The main purpose of this research was developing a structural model for investigating the relationship among self-efficacy, competencies and position of faculty members in Islamic Azad University (zone one) with their classroom management. 436 out of 2181 faculty members were selected through stratified random sampling and based on Morgan table .A researcher-made questionnaire for assessing classroom management with 35 statements (chronbach alpha=  0.791), a questionnaire for assessing the position of professors in universities with 6 statements (chronbach alpha = 0.824), a researcher made questionnaire with 13 statements for assessing competencies (chronbach alpha = 0.866) and Schwartzer et al.’s questionnaire for assessing self- efficacy of faculty members were used to conduct this research. Multiple regression and Structural equation modeling were used to specify the portion of factors in classroom management. The results showed that self-efficacy (0.37), Competencies (0.24) and positions of professors (0.09) had a positive, direct and significant relationship with classroom management. Also self-efficacy and positions of professors had a significant relationship with 0.15, the relationship between self-efficacy and competencies was 0.28, and the relationship between positions of professors and competencies was 0.32.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • positions of professors
  • competencies
  • Classroom Management
  • Faculty members