شناسایی مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی از دیدگاه خبرگان دانشگاه‌های دولتی شمال شرق کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

روی آوردن به بین المللی سازی در نظام آموزشی عالی ایران یک ضرورت است که شناخت سایر ملل و فرهنگها، شناخت نیاز جامعه جهانی و توان پاسخگویی به آ نها و تبدیل ایران به قدرت علمی اول منطقه در راستای عملیاتی نمودن اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور از دلایل اصلی این ضرورت هستند. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، کیفی است. مشارکت کنندگان 18نفر  خبره دانشگاهی بودند که نمونه گیری به دو  صورت هدفمند و گلوله برفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه­ساختاریافته بوده است. که برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته­ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات اساتید و خبرگان آشنا با این حوزه و متخصصان استفاده شده است. عمده ترین یافته ها حاکی از این است  که مجموع کدهای بدون تکرار 200 مورد بوده که بر اساس تشابهات مفهومی 126 مفاهیم آزاد از میان آنها استخراج و این مفاهیم در قالب  2 مولفه اصلی (شاخص روبنایی و شاخص زیربنایی) و  14 مولفه  فرعی (10 تاروبنایی؛ شاخص­های  درونداد؛ و 4 تا زیربنایی ؛شاخص­های برونداد ؛دسته­بندی و براساس مولفه های بین المللی سازی آموزش عالی بدست آمده است. مولفه های شناسایی شده شامل دو عامل درونداد و بیرونداد است که عوامل درونداد به طور مستقیم بر بین المللی سازی تاثیر مستقیم دارد و عوامل برونداد به طور غیرمستقیم تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Components of Internationalization of Higher Education from the Point of View of Experts from Northeastern Government Universities Masoumeh Hosseini

نویسندگان [English]

  • masomeh hosseini
  • ali magholi
  • nazisadat naseri
  • ahmad zendedel
چکیده [English]

Internationalization of higher education in Iran is a significant need through which understanding other nations and cultures become possible. Global societal needs must be addressed in this respect. In order to fulfil the 20 – year’s perspective that is documented in the agenda, decision makers have to operationally respond the global societal needs.
Method: This study is applied based on purpose and it is qualitative based on data. Participants included eighteen elites (faculty members).Research aids consisted interview for semi constructed sessions. Sampling was done purposefully as well as snowball continued to theoretical   scenario. The validity of the qualitative section and the precision of the findings of this research were verified by the opinions of the professors and the experts and the erudite of this field
Findings: Totally 200 non repeated words and 126 conceptually same words were obtained. The concepts were divided into 2 main categories(supra-structure and super-structure indicators) and 14 sub- categories(10 supra structures " Input components" and 4 super structures " Output components").These wree obtained from" the Components of Internationalization of Higher Education".
Conclusion: The components were attributed as two groups: input and output components. The input component directly affects the process of internationalization while the output component has indirect effect on the process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Higher Education"
  • "Internationalization"
  • " Input and Output components"
  • "20-years perspective"
بهجتی اردکانی فاطمه و یار محمدیان محمد حسین. (1397). بررسی بین­المللی سازی نظام آموزش عالی در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا و ارایه الگوی مناسب در ایران.،مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،پاییز 1397 ،دوره 9،شماره35، صص1-18
حمیدی فر فاطمه، کمارالزمان یوسف و ابراهیمی منصوره .( 1396) . رهبری و مدیریت در بین المللی سازی آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، دوره 23، شماره1، صص49-71.
خشنودیفر، مهرنوش و فتحی واجارگاه، کورش.( 1390 ). بین المللی سازی برنامه درسی با رویکرد آموزش از راه دور، نشریه علمی و پژوهشی فناوری آموزش، شماره 2.ص15.
خورسندی طاسکوه، طلعت الشریعه فیروزجائیان علی.(1397).  بررسی شرایط بین‌المللی شدن دانشگاه­ها با تمرکز بر برنامه‌ریزی درسی بین فرهنگی، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزشی دوره9، شماره18، پاییز و زمستان 1397، صص 7-44.
زمانی منش حامد،  اباصلت خراسانی،  بختیاری تهمینه.( 1396).طراحی مدلی بومی برای بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: مطالعه‌ای کیفی،  فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، دوره9، جلد 9شماره 2. ص34.
سلیمی جمال،  نعمت الله عزیزی، علیمحمدی بهروز. (1394). بررسی موانع و راهکارهای بینالمللی شدن برنامههای آموزش عالی فنی مهندسی، مقاله 3، دوره 4، شماره 7، ص55-81.
عارفی محبوبه، عزیزی علی.( 1397). امکانسنجی بین المللی شدن دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران مقاله 3، دوره 8، شماره 26، صص 41-63 .  
محمدی نائینی مژگان؛ کشتی آرای نرگس؛ یارمحمدیان محمدحسین.(1397) . بررسی طراحی مدل اساتید در برنامه درسی بین المللی آموزش عالی ایران ، نشریه پژوهش در نظام های آموزشی ، ویژه نامه بها1397،دوره 12،صص131-145.