بررسی رابطه بین جو سازمانی با روحیه‌کارآفرینی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین جو سازمانی کتابخانه­ها و روحیه کارآفرینی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهر شیراز در سال 91-90 انجام شده است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، تحلیلی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل  106 نفر کتابداران شاغل در کتابخانه­ها و مراکز دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر شیراز بوده است. به منظور گردآوری داده­ها از دو پرسش­نامه جو سازمانی 2(OCDQ) و پرسش­نامه سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان استفاده شده است. ضریب پایایی پرسش­نامه­ها به ترتیب 83/0 و 89/0 برآورد شده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزارSPSS  نسخه 19 و به کمک آزمون آماری T یک جمعیتی، آزمون T برای گروه­های مستقل، آزمون F، آزمون دانکن و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که میان جوسازمانی و روحیه کارآفرینی در سطح 1 درصد (01/0> PR) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در میان شاخص­های جو سازمانی (روحیه، صمیمیت، علاقه­مندی، مزاحمت، تأکید بر تولید، فاصله­گیری، نفوذ و مراعات) فقط شاخص علاقه­مندی، در سطح 1 درصد، رابطه معناداری را با روحیه کارآفرینی نشان می­دهد. از میان شاخص­های روحیه کارآفرینی (نیاز به موفقیت، خلاقیت، کانون کنترل درونی، ریسک پذیری، تحمل ابهام) تنها شاخص خلاقیت رابطه معناداری را در سطح (01/0 >PR ) 1 درصد با جوسازمانی نشان می­دهد. از میان مشخصات جمعیت شناختی (جنسیت، سن، سابقه، مدرک و رشته تحصیلی) هیچ­گونه رابطه معناداری با روحیه کارآفرینی و جوسازمانی مشاهده نشد. میانگین شاخص­های روحیه کارآفرینی (نیاز به موفقیت، خلاقیت، ریسک پذیری، کانون کنترل درونی، تحمل ابهام) بیشتر از حد متوسط است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Climate and Entrepreneurial Spirit of Librarians in Universities of Shiraz

چکیده [English]

The main purpose of this study was to investigate the relationship between organizational climate and the spirit of entrepreneurship among librarians of academic libraries of Shiraz. The research method was of analytical and correlational type. The sample include the librarians and information professionals who are working in the governmental universities which are depended on shiraz ministry of science state universities of shiraz. For gathering data, two questionnaires of organizational atmosphere (OCDQ) and researcher-made questionnaire the spirit of entrepreneurship were used. Reliability coefficients of the questionnaires were 0/83 and 0/89. Two levels of inferential and descriptive statistics by the use of SPSS 19 software have been performed to analyze the data. The results showed that: There was significant relation between organizational climate and the spirit of entrepreneurship at P<0/01 level. There was positive relation among other indicators of organizational climate with entrepreneurial spirit. But there was significant relation among the indicators of organizational climate of only hindrance with entrepreneurial spirit at P<0/01 level. There was positive relation among other indicators of organizational climate with entrepreneurial spirit. But there was significant relation among the indicators of entrepreneurial spirit of only creativity with organizational climate at P<0/01 level. There was significant relation between location of service with organizational climate. There was a negative relation the among the two elements risk taking & tolerance of ambiguity of elements of the entrepreneurial spirit .There was positive relation among other the spirit of entrepreneurship elements with the organizational climate. But there was significant relation among the elements of the entrepreneurial spirit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • Entrepreneurial Spirit
  • Academic libraries
  • librarians
  • Shiraz