نقش سرمایه اجتماعی و فکری در ارتقای بهره وری معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی بهره وری معلمان بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی و فکری می باشد. روش پژوهش از  لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع تحقیق  توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، معلمان مدارس شهرستان پارس آباد مغان بود که از میان آن نمونه ای به حجم 300 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های استاندارد بود. یافته های پژوهش بیانگر این است که به طور کلی سرمایه های اجتماعی و فکری بهره وری معلمین را پیش بینی می کند و هریک از مولفه های  متغیرهای پیش بین، سرمایه های اجتماعی (r=0/31)  و فکری (r=0/28)  به طور مثبت و معنادار متغیر ملاک را پیش بینی می کنند. در نتیجه امروزه با توجه به تغییرات محیطی که سازمانها بخصوص سازمانهای آموزشی با آن روبرو هستند. مدیران آموزش و پرورش برای افزایش عملکرد و بهره وری معلمان، باید سرمایه های فکری و اجتماعی را در معلمان نهادینه کنند. زیرا امروزه دلیل اینکه سازمانها در مقابل تغییرات محیطی مقاوم بوده و عملکرد کارکنانشان افزایش یافته ارج نهادن به سرمایه های جدیدی همچون سرمایه اجتماعی و فکری در داخل سازمان بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social and intellectual capital on promoting of human forces' efficiency: case study of teachers

نویسندگان [English]

  • shahram mehravar
  • hosein molaei
چکیده [English]

Purpose of present research is prediction of teachers' efficiency according to social and intellectual capital indicators. Research method of this research is applied in terms of purpose and correlative-descriptive in terms of data collection. Statistical population of research were school teachers of Parsabad Moghan town that we have selected the sample of 300 number by simple random sampling. The collection tool of data were standard questionnaires. Findings of research show that social and intellectual capitals totally predict teachers' efficiency and every indicators of  predictive variables, social capital (r=0/31) and intellectual capital (r=0/28) positively and meaningfully predict  Criterion Variable. As result, todays with attention to environmental changes wich educational organizations will face, education and training managers should establish social and intellectual capitals in teachers to promote their performance and efficiency. Todays, the reason of organizations' stability against environmental changes and enhancing staff's performance is value to capitals like social and intellectual capitals in organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficiency
  • social capital
  • Intellectual Capital
  • teachers
-         ابطحی، سیدحسن؛ کاظمی، بابک .(1383). بهره وری ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ پنچم.
-         آیتی،حمید .(1389). الگوی تحول آفرین فرهنگ سازمانی ونقش آن دربهره وری منابع انسانی،  رساله دوره دکتری مدیریت، تهران، علامه طباطبایی.
-         بدری، مرتضی .(1394). رابطه بین توانمندسازی و عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی.پایان کارشناسی ارشد، مدیرت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
-         حیدری، رسول .(1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی منطقه دو شهرداری تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
-         خدادادی، محمد رسول؛ کاشف، میر محمد ؛ صالح زاده کریم .(1389). رابطه هوش سازمانی و بهره وری کارکنان ادارای تربیت بدنی استان آذربایجان غربی. فصل نامه مدیریت ورزشی ، شماره 4، صص 155-168.
-         خضر پور، خسرو؛مازیاری، محمد؛ صابونچی،رضا .(1393). رابطه سرمایه اجتماعی و بهره وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی. نشریه مدیریت منابع انسانی. سال1393، دوره2، شماره1،صص69-79.
-         خیر خواه، هوشیار .(1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان (مطالعه موردی ادارات آموزش و پروش  استان کردستان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
-         رشیدی، علی .(1394). رابطه بین ویژگی های شغلی و بهره وری نیروی انسانی در ادارات آموزش و پرورش تربت حیدریه.پایان کارشناسی ارشد، مدیرت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
-         روحی پناه، علی؛ جاجرمی زاده، محسن و نیک کار، ملیحه .(1391). بررسی تاثیر ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی(سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری) بر مدیریت دانش در شرکت آب و فاضلاب استان یزد. سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم.
-         سعادت زاده، داوود. (1393). رابطه بین هوش سازمانی با بهره وری منابع انسانی در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل پایان کارشناسی ارشد، مدیرت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
-          محسنی فرد، غلامعلی؛ رضایی، غلامرضا؛ حسینی راد، علی.(1392). رابطهسرمایهاجتماعیباسرمایهفکریومدیریتدانش. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال4، شماره3،صص139-154.
-         محمدی پیرراسته،محمد باقر؛ جلیلیان، حمید رضا؛ میرزایی،حبیب.(1391). رابطه سرمایه فکری و بهره وری در صنعت بانکداری(مطالعه موردی:بانکهای استان لرستان). فصلنامه پول و اقتصاد، شماره7،بهار1391،صص204-230.
-         محمدی،رزگار .(1390). رابطه زیر سیستمهای مدیریت دانش و هوش سازمانی با بهره وری منابع انسانی در فدراسیونهای ورزشی منتخب، پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، دانشکده رو انشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.     
-          نصرت پناه، سیاوش؛ حسنی، کاوه یزدی، امید .(1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی. دو فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین(ع).، سال چهارم، شماره یک،صص189-2.