بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان دورود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،دورود، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان دورود می باشد . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی از نوع  همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 165 نفر معلم و 41 نفر از مدیران مقطع متوسطه اول شهرستان دورود است که به دلیل محدودیت هر دو گروه نمونه گیری انجام نشد و تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سبک رهبری سالزمن و اندر کولک و پرسشنامه استاندارد کیفیت تدریس بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  به ترتیب مقدار 89/0و 86/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری مدیران با کیفیت تدریس معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان دورود رابطه معنی داری وجود دارد. (0001/0P=). بر اساس یافته های پژوهش چنین نتیجه گیری می شود که سبک رهبری مدیران مدارس می تواند بر کیفیت تدریس معلمان تاثیر مثبت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Leadership Style of Managers and Teaching Quality of the First Grade Teachers in High Schools of Dorud City

نویسندگان [English]

  • Mansour Torkiantabar
  • mosa hoseini
Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University,Doroud, Iran
چکیده [English]

The present research aims on studying the relationship between leadership styles of managers and teaching quality of the first grade teachers of high schools in Dorud city. The methodology of this research is applied based on purpose and descriptive-surveying of correlational form. Statistical population of this research includes 165 teachers and 41 managers of the first grade of high schools in Dorud city. No sample was taken for the limitation of both groups, and all population members were selected as a sample. Data collection tool was Salzman leadership style and Ender Koolak questionnaire and teaching quality standard questionnaire. The reliability of the questionnaire by Cronbach’s alpha coefficient was obtained 0.89 and 0.86, respectively. Spearman correlation coefficient was used to analyze research data. Results of research showed the significant relationship between leadership styles of managers and teaching quality of the first grade teachers of high schools in Dorud city (P=0.0001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • leadership style
  • teaching quality
  • high school
  • Dorud