شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه است. این پژوهش از جمله پژوهش های کیفی است که از نظر هدف در رده پژوهش های کاربردی و از نظر روش انجام در رده پژوهش های  توصیفی و از نظر گردآوری داده ها  و جمع بندی روش گراندد تئوری یا زمینه بنیاد است. برای شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی در این پژوهش: در گام اول با مراجعه به متون تخصصی فرهنگ سازمانی از جمله مقالات داخلی و خارجی ، کتاب ها و نشریات معتبر، شاخص های فرهنگ سازمانی شناسایی، بررسی و  با روش مطالعه کرنل خلاصه نویسی شد. در این مرحله حدود 400 مؤلفه تا حد اشباع نظری شناسایی شد. در گام دوم برای اطمینان از موثر بودن شاخص های شناسایی شده به عنوان فرهنگ سازمانی از روش مصاحبه عمیق کانونی بین خبرگان استفاده شد . خبرگان برگزیده ،گروهی از کارشناسان امر مدیریت آموزشی بودند که سال ها در مشاغل آموزشی سابقه داشته و در رابطه با شاخص ها و مؤلفه های منتخب، با تجربه و صاحب نظر و دارای مقالات متعدد در این زمینه بودند. در گام دوم پژوهش با توجه به نتایج مصاحبه کانونی با خبرگان تعدادی از مؤلفه ها ریزش پیدا کرد و در نهایت تعداد11بعد و 136 مؤلفه فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه مشخص و شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

identification and explanation of dimensions and components of organizational culture of faculty members

نویسندگان [English]

  • faranak mosavi 1
  • nada khodadade 2
  • abas mohmadypor 2
  • saydah bahramiyan 1
  • mohsan moradi 2
1 Faranak Mosavi Assistant Professor, Islamic Azad University, Kermanshah Branch
2 دکتری مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
چکیده [English]

the main purpose of this study is to identify the dimensions and components of organizational culture of the faculty members of the islamic free university of kermanshah province . the aim of this study is qualitative research which is intended to be applied in the field of research and in terms of the method of doing research in terms of data collection and data collection is grounded theory is grounded theory . to identify the elements of organizational culture in this study : at first step by referring to the specialised literature of organizational culture , including internal and external literature , books and publications , the organizational culture indices were identified , studied and conducted with the study of the study of . at this point about 400 components were identified as theoretical saturation . in the second step to ensure the effectiveness of identified indices as organizational culture , deep focal interview method among experts was used . selected experts were a group of experts in training management that have had a history of training jobs for many years , in relation to the indices and the selected elements , with experience and discretion , and many articles in this area . in the second step , with regard to the results of focal interview with experts , a number of components were collapsed and , in the end , 11 dimensions and 136 components of organizational culture were identified and identified .

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • faculty
  • component
  • dimensions
  • Islamic
-       کیخانژاد، مهین و همکاران(1397)، ارائه مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان مازندران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. 12(2): 173 -186.
-       بخت آزمای، محمد و فرهنگی، علی اکبر(1396)، طراحی مدل فرهنگ تفکر انتقادی اعضاء هیأت علمی دانشگاه، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی،5(2): 107-124.
-       رضایی صوفی، مرتضی(1392) ، ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضاء هیأت علمی تربیت بدنی پیام نور کشور، فصلنامه پژوهش های کاربردی در  مدیریت ورزشی، 3(2): 85-94.
-       ابزری، مهدی و همکاران(1392)، بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)، فصلنامه پژوهشات مدیریتی در ایران، 14(2):1-20.
-       یزدی مهاجر، حمیرا(1386)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان در شعبات بانک ملی خراسان شمالی، فصلنامه پژوهش های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 3(10):1-21.
-       وطن خواه و همکاران(1392)، تأثیرعوامل درون سازمانی بر خلاقیت و بهره وری کارکنان مورد بیمارستان شهدای تجریش، مجله طب و تزکیه،22(1):25-32.
-       نیکنامی، مصطفی و  همت پور،مرحمت(1388)، بررسی نقش فرهنگ سازمانی در نوآوری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه راهبردهای مناسب،  نشریه آینده پژوهی مدیریت (پژوهش های مدیریت)، 20(80):103-116.
-       کردنائیج، اسد الله و همکاران(1393)، فرهنگ سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(2): 173-189.
-       قبادی مجید و همکاران(1396)، شناسایی مؤلفه های نهادینه کردن شایسته گزینی مدیران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه ازاد واحد گرمسار.11(4): 121-142.
-       قدسیان نرگس و همکاران(1394)، الگوی فرهنگ سازمانی سازمانهای آموزشی، مورد مطالعه آموزش و پرورش شهر بیرجند، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی 13 (2) 341-365.
-       فرهی و همکاران(1394)، معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی وذهن کاوی مدیران، فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی 4(4)31-64.