شناسایی الگوی ساختاری بررسی رابطه رهبری زهر آگین با مدیریت برداشت در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رهبری زهر آگین با مدیریت برداشت در دانشگاه آزاد واحد اصفهان بود. روش تحقیق  از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی(مدل سازی معادله ساختاری(  بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) به تعداد 550 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 242 نفر به عنوان نمونه از طریق روش تصادفی ساده انتخاب شدند و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت  (2008 (وپرسشنامه استاندارد مدیریت برداشت بولینو و ترانلی(1999) بود . که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران،صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه  با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای رهبری زهرآگین 90/0 و مدیریت برداشت88/0  برآورد شد و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی  مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری (SEM  )انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رهبری زهرآگین با مدیریت برداشت دربین کارکنان دانشگاه آزاد واحد اصفهان رابطه معنی دار داشت(p<0/05) و همچنین نتایج نشان داد که ابعادرهبری زهرآگین(رهبری توهین آمیز، غیر قابل پیش بینی، رهبری خودکامه، خودشیفتگی و جاه طلبی )با ابعاد مدیریت برداشت(ارتقاء خود،خود شیرینی،تظاهر به نمونه بودن،تهدید و ارعاب و تظاهر به ناتوانی )در بین کارکنان دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) رابطه معنی دار داشت (p<0/05 )و نتایج حاصل از الگوسازی معادله ساختاری((SEMنشان داد که رهبری توهین آمیز، غیر قابل پیش بینی، رهبری خودکامه، خودشیفتگی و جاه طلبی به صورت مستقیم با ارتقاء خود،خود شیرینی،تظاهر به نمونه بودن،تهدید و ارعاب و تظاهر به ناتوانی دارای رابطه بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Structural Model of the relationship between the Toxic Leadership of the perception management in Isfahan( Khorasgan) Branch, Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Abbas Gheadamini Harouni
  • reza ebrahim zadeh
  • mehdad sadegi
  • nazanin sadegzadeh
Ph.D. Student, Cultural Managementof Facuty Management. South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran ,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between toxic leadership and perception management in Isfahan( Khorasgan) Branch, Islamic Azad University. The research method was applied in terms of purpose and in terms of collecting data , a descriptive correlation (structural equation modeling) method was used. The statistical population of this study was all 2200 employees of Isfahan( Khorasgan)  Branch, Islamic Azad University city through the Cochran sampling formula, 374 individuals were selected through cluster random sampling method and the research tool was Schmidt's Standard toxic Leadership Questionnaire (2008) and the questionnaire for the Bolino and Turnley perception Management (1999). The validity of the questionnaires was evaluated based on content validity, face validity and construct validity and after the necessary terms, validity has been confirmed. In addition, reliability of questionnaires by Cronbach's alpha method was estimated for toxic leadership 0.90 and 0.88 for perception management. Data analysis was done on descriptive and inferential levels including Pearson correlation coefficient and structural equation modeling (SEM). . The results of the research showed that toxic management with perception management had a significant relationship among staff of Isfahan Branch, Islamic Azad University city (p <0.05). The results also showed that the dimensions of toxic leadership (abusive, unpredictable leadership, autocratic leadership, narcissism, and ambition) with the dimensions of perception management (self-promotion, self-sacrifice, pretending to be prototype, threats, intimidation and pretending to be ineffective ) had a significant relationship among employees of Isfahan ( Khorasgan) Branch, Islamic Azad University city (p <0/05) and the results of the structural equation modeling (SEM) showed that abusive, unpredictable leadership, autocratic leadership, narcissism and ambition were directly correlated with self-promotion, self-sacrifice, pretending to be prototype, threatening, intimidating and pretending to be ineffective

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxic leadership
  • perception management
  • Isfahan( Khorasgan) Branch
  • Islamic Azad University
برومند،زهرا.ثقفی،فاطمه(1391).بررسی و مقایسه رفتار مدیریت برداشت در دو سیستم مکانیکی و ارگانیکی.فصلنامه کسب و کار،شماره16،ص31-47.
راجی زاده ،اعظم.پورشهسواری،فرشته. پورشهسواری ،فاطمه(1393) رابطه بین مدیریت برداشت و تعالی سازمانی در بین کارکنان شعب بانک سپه شهرستان کرمان.کنفرانس بین اللملی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی.ترکیه 2015.
صادقی،مهرداد.اعتباریان،اکبر.ابراهیم زاده،رضا(1396). ارائه الگوی ارسیابی مذیزیت بزداشت در ساسمان های فزهنگی با رویکزد آمیختة اکتشافی مورد مطالعه: ادارة کل فزهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان. فصلنامه علمی- پژوهشی مذیزیت ساسمان های دولتی،دروه6،شماره1،ص35-50.
فیضی،محمد(1396) تأثیر وزنی تاکتیکهای مدیریت برداشت بر نفوذ سازمانی و مهارتهای سیاسی)مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل(.فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره 3،ص275-292.
قلی پور، آ ) 1386 (مدیریت رفتار سازمانی )رفتارفردی(. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علومانسانی دانشگاه ها)سمت(.
مهداد، ع (1389). روانشناسی صنعتی و سازمانی / تالیف وترجمه علی مهداد . تهران ، جنگل.
میرزایی فتح آبادی ،سعیده. گنجی،فرحناز(1396) رابطه ی رهبری زهراگین مدیران با سکوت سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد. سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی.
میرزایی فتح آبادی ،سعیده.فرح بخش،سعید(1396) رابطه ی رهبری زهراگین مدیران با فرهنگ سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان خرم آباد. سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.
ناظمی،غلامرضا.فیضی،محمد(1393) بررسی نقش رھبری زھرآگین در رفتارھای انحرافی کارکنان )مطالعه موردی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل (.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی، دانشکده علوم انسانی.
نصر اصفهانی،ع.واعظ شهرستانی،ح.باقری ایرج،ا(1392). بررسی رابطه هوش فرهنگی با مدیریت برداشت در کارکنان دانشگاه اصفهان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، شماره4 ،ص138-122.