ارائه الگوی ساختاری مدیریت دانش براساس کیفیت زندگی کاری در بانک تجارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر ارائه الگوی ساختاری برای مدیریت دانش براساس کیفیت زندگی کاری در بانک تجارت است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان  بانک تجارت شهر تهران تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و طبقه ای تعداد 600 کارمند از 2580 کارمند در تهران انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت بود از پرسش نامه های مدیریت دانش سالیس و جونز (2002)که مشتمل بر 42 سؤال می باشد که دارای 98/0    و پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) شامل 29 سؤال که دارای 93/0  می باشد، توسط  کارکنان بانک تجارت اجرا شد. نتایج حاصل از روش تحلیل مسیر نشان داد که: 1) مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است. 2) ابعاد کیفیت زندگی کاری بر مدیریت دانش اثر مستقیم و مثبت دارد. 3) عامل تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و قانون‏گرایی در سازمان که از ابعاد کیفیت زندگی کاری است، بر مدیریت دانش بیشترین تأثیر را دارند.


 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Structural Model for Knowledge Management Based on the Quality of Work Life in Tejarat Bank

چکیده [English]

The purpose of the present study was to provide a structural model for knowledge management in banks based on quality of work life in Tejarat bank in Iran. The population of the research included all the employees of Tejarat Banks located in Tehran, the capital city of Iran. Hence, 600 employees were selected using stratified and cluster random sampling. The instruments used were two questionnaires: (a) Abili’s (2010) 24-item questionnaire measuring social capital with Cronbach Alpha of 0.98, and (b) Walton’s (1973) 29-item quality of work life questionnaire with Cronbach Alpha of 0.93. The results of path analysis using LISREL software indicated that: (a) This model is a good fit, (b) QWL has a direct positive impact on knowledge management, and (c) Providing the opportunity for continued growth and Security Act in the orientation of QWL which has the greatest impact on knowledge management .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • Knowledge Management