بررسی تناسب مؤلفه‌های برنامه درسی مدارس با آموزش چند فرهنگی از دیدگاه مدیران و معلمان دوره‌ راهنمایی و متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان تناسب مؤلفه­های برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه (اهداف، موضوعات و محتوای دروس، شیوه­های آموزشی و ارزشیابی) با مفاهیم آموزش چند فرهنگی و تاکید بر این نوع آموزش به عنوان رویکردی جدید در آموزش و فراهم نمودن فرصت­های برابر آموزشی برای همه دانش­آموزان با فرهنگ، قومیت، مذهب، جنسیت، زبان، توانایی­های ویژه و طبقات اجتماعی مختلف به صورت توصیفی-پیمایشی بر روی 220 نفر از مدیران و معلمان دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان کامیاران که به صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند، اجرا گردید. داده­های بدست آمده از پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش­های آمار توصیفی و روش­های آمار استنباطی نظیر کنترل کیفیت آماری، آزمون t  و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که هر چند بین دیدگاه مدیران و معلمان زن و مرد در دو دوره راهنمایی و متوسطه تفاوت­هایی وجود دارد ولی به طور کلی از نظر مدیران و معلمان هر دو دوره اهداف برنامه درسی و محتوای دروس در دوره راهنمایی و متوسطه با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب ندارد اما شیوه­های آموزشی و ارزشیابی از دانش­آموزان با مفاهیم آموزش چند فرهنگی تناسب دارد که علت این نتیجه را می­توان آزادی عمل معلمان در بکارگیری روش­های تدریس و ارزشیابی از دانش آموزان و توجه به نیازهای متنوع و متفاوت آنان دانست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the appropriateness of curriculum components of schools with multicultural education from the viewpoint of managers and teachers of secondary and high schools.

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khosravi Babadi
  • adel halajdehghani
  • bahareh babaie
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relevance of the curriculum components of the secondary and secondary schools (goals, subject and content of courses, teaching methods and evaluation) to the concepts of multicultural education and emphasize this type of education as a new approach to education and provision. Educational opportunities for all students with culture, ethnicity, religion, gender, language, special abilities and various social classes were descriptively surveyed on 220 teachers and teachers of the middle and high schools of Kamyaran city. They were randomly selected and implemented. Data were collected from a researcher-made questionnaire using descriptive statistics and inferential statistics such as statistical quality control, t-test, and variance analysis. The results of the research show that although there is a difference between the viewpoints of male and female teachers and managers in both secondary and secondary schools, overall, in terms of both managers and teachers, both curriculum objectives and the content of courses in secondary education and Secondary school does not fit into the concepts of multicultural education, but educational and evaluation methods are consistent with the concepts of multicultural education, which can be attributed to the freedom of teachers to apply methods of teaching and evaluation of students and attention They considered their diverse and different needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multicultural education
  • curriculum
  • secondary and higher education
-     ابراهیم آبادی، غلامرضا .(1382). بررسی تاثیر کثرت گرایی فرهنگی بر فرهنگ سیاسی در ایرا (با تاکید بر تحولات اخیر جهان و ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
-     بیابانگرد، اسماعیل .(1386). روانشناسی تربیتی ( روانشناسی آموزش یادگیری )، تهران : نشر ویرایش.
-     جوادی، محمدجعفر.(1379). آموزش چند فرهنگی به مشابه رویکردی در آموزش ، فصلنامه تعلیم و تربیت، ویژه جامعه شناسی آموزش و پرورش، سال شانزدهم، شماره 3 ، ص 26-9.
-     حافظ نیا و همکاران .(1385). تاثیر جهانی شدن بر هویت ملی ( مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران ). فصلنامه ژئوپلیتیک ، سال دوم ، شماره سوم و چهارم  ،ص 21-.1
-     حکیم زاده و همکاران .(1386).تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره راهنمایی با توجه به مسائل و روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، تهران : نشر ویرایش.
-     سجادی، سیدمهدی .(1384).کثرت گرایی فرهنگی ، هویت و تعلیم وتربیت ( تعیین و ارزیابی )، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی ، سال اول ، شماره 1 ،ص 38-25.
-     سینایی، وحید و ابراهیم آبادی ، غلامرضا.(1384) .کثر ت گرایی فرهنگی درذ عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان در ایران ، نامه علوم اجتماعی ، شماره 25 ، ص 139-107.
-     سلطانی، مسعود .(1388).بررسی وضعیت آموزش چند فرهنگی در مراکز تربیت معلم شهر سنندج ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه کردستان .
-     صیدی، صادق .(1381). جایگاه کثرت گرایی در تربیت اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم تهران .
-     عضدانلو، حمید.(1386). آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران، نشرنی.
-     فتحی و اجارگاه، کورش.(1386). برنامه درسی به سوی هویت های چدید شرحی بر نظریات معاصر برنامه درسی، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نو آوریهای آموزشی، تهران :آییژ
-     مهرمحمدی، محمود و همکاران(1387). برنامه درسی :نظرگاهها،رویکردها و چشم اندازها، تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ مشهد: شرکت به نشر(انتشارات آستان قدس رضوی).